Uchwała Nr XXVIII/203/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia i częściowego pokrycia kosztów zakupu sprzętu na wyposażenie Gminnego Centrum Reagow


Uchwała Nr XXVIII/203/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie udzielenia poręczenia i częściowego pokrycia kosztów zakupu

sprzętu na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia poręczenia kredytu w wysokości 12.500zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) dla OSP w Brzesku, udzielonego przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przeznaczonego na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania w Pyrzycach.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do podpisania „Umowy poręczenia” oraz wszystkich czynności z tym związanych.

§ 3. Koszty zakupu, o których mowa w § 1, po rozłożeniu na raty zostaną w ciągu 5 lat spłacone z budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:47:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:47:24