Uchwała Nr XXVIII/204/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń za pracę


Uchwała Nr XXVIII/204/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 października 2004r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń za pracę

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz.708; z 2001r. Nr 34, poz.393; z 2002r. Nr 210, poz.1785, z 2004r. Nr 47, poz.447) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce ustala się wartość jednego punktu w złotych dla potrzeb sporządzenia tabel wynagrodzeń w następujący sposób:

Nazwa jednostki

Wartość punktu w zł.

Przedszkole Publiczne w Brzezinie

2,50

Przedszkole Publiczne w Żabowie

2,50

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach

2,50

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach

2,50

Szkoła Podstawowa w Okunicy

3,00

Szkoła Podstawowa w Żabowie

3.00

Szkoła Podstawowa w Brzesku

3,00

Szkoła Podstawowa w Mielęcinie

3,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach

3,00

Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach

3,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

4,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/231/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu (w złotych) dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za pracę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:48:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:48:12