Uchwała Nr XXVIII/205/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie dzierżawy działki numer 18/30 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce


Uchwała Nr XXVIII/205/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 października 2004r.

w sprawie dzierżawy działki numer 18/30 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas dłuższy niż 3 lata działki zabudowanej numer 18/30 o powierzchni 6,6252 ha położonej w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/167/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r. w sprawie sprzedaży działki numer 18/30, w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:49:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:49:03