Uchwała Nr XXVIII/206/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXVIII/206/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 października 2004r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Pyrzycach zalicza do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyrzyce wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/206/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 października 2004r.

W Y K A Z D R Ó G G M I N N Y C H

Drogi gminne zamiejskie

Lp.

Nazwa drogi

Nr geod.działki

1.

Stróżewo wieś - kierunek Okunica

22/1, 96

Drogi gminne miejskie (ulice)

Lp.

Nazwa ulicy

Nr geod.działki

1.

Gabriela Narutowicza

184/4

2.

Pod Lipami

197/1, 197/2, 197/3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:49:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:49:33