Uchwała Nr XXVIII/207/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. o zmianie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia i przekazania z działki nr 66/4 jej części o


Uchwała Nr XXVIII/207/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 października 2004r.

o zmianie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia
i przekazania z działki nr 66/4 jej części o pow. 6,80 ha

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543, Nr 6, poz.70 z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002r, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720, 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124;
z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880, Nr 124, poz.1152, Nr 141, poz.1492) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV/181/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia
i przekazania z działki nr 66/4 jej części o pow. 6,80 ha wprowadza się następujące zmiany:

  1. tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia i przekazania z działki nr 66/4 jej części
    o powierzchni około 16,60 ha”.

  2. § 1 otrzymuje brzmienie : „Rada Miejska w Pyrzycach wyraża zgodę na wydzielenie i przekazanie z działki nr 66/4 położonej w obrębie 1 miasta Pyrzyce o powierzchni 19,9473 ha, jej części o powierzchni około 16,60 ha celem przekazania do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka

z o.o. w Pyrzycach”.

  1. W § 2 słowa „o powierzchni 6,80 ha” zastępuje się słowami
    „o powierzchni około 16,60 ha”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:50:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:50:28