Uchwała Nr XXVIII/209/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie wskazania beneficjenta zadania


Uchwała Nr XXVIII/209/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 października 2004r.

w sprawie wskazania beneficjenta zadania

Na podstawie art. 18 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Pyrzyce jako członek Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie wskazuje, że beneficjentem przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu jego ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Szczecina oraz terenów przyległych do jeziora” będzie w jej imieniu Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pyrzycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:51:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 24-11-2004 09:51:05