Uchwała Nr XXVIII/208/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r.w sprawie skargi Pana Sylwestra Małeckiego dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc w związku z przydziałem lokalu mieszkal


Uchwała Nr XXVIII/208/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 października 2004r.

w sprawie skargi Pana Sylwestra Małeckiego dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc w związku z przydziałem lokalu mieszkalnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2002r. Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Sylwestra Małeckiego zamieszkałego Pyrzyce ul.Bogusława 7/5 dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc w związku z przydziałem lokalu mieszkalnego skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego i przekazanej do rozpatrzenia wg właściwości Radzie Miejskiej w Pyrzycach

uznaje się ją za niezasadną,

gdyż Rada Miejska nie stwierdziła nieprawidłowości w procedurze przydzielania lokalu mieszkalnego dla Pana Sylwestra Małeckiego.

UZASADNIENIE

Z poczynionych przez Radę Miejską ustaleń wynika, że wnioski składane przez skarżącego od 1991 r. były rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która każdorazowo po wydaniu decyzji informowała o sposobie załatwienia sprawy skarżącego oraz o możliwości odwołania. Skarżący ani razu nie skorzystał z prawa do odwołania.

W związku z ostatnim wnioskiem Pana Sylwestra Małeckiego z 2003 r. o przyznanie mieszkania Rada Miejska w Pyrzycach ustaliła na podstawie dokumentów przedstawionych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, że Pan Sylwester Małecki nie spełnia kryteriów określonych w § 5 i 11 pkt 3 Uchwały Nr XXVI/418/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2001 r. Nr 57 poz. 1692) uprawniających do przydziału mieszkania komunalnego.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem wnioskodawca uprawniony jest do mieszkania jeżeli w miejscu jego pobytu stałego na jedną osobę uprawnioną przypada poniżej 5 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-11-2004 12:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-11-2004 12:00:43