Uchwała Nr XXIX/215/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004


Uchwała Nr XXIX/215/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,

poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 106 323zł

z tego:

-dochody własne o kwotę 106 323zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie- Urząd Miejski o kwotę 106 323zł

Rozdział 80101Szkoły Podstawowe o kwotę 98 585zł

§ 2033 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania własne gminy o kwotę 98 585zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 7 738zł

§ 2033 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania własne gminy o kwotę 7 738zł

§ 2.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 882 140zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 882 140zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

Urząd Miejski o kwotę 1 900zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 900zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 1 900zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 461 300zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 461 300zł

§ 0470 wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie

wieczyste nieruchomości o kwotę 35 000zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub

innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 100 000zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności nieruchomości o kwotę 4 300zł

§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

majątkowych o kwotę 320 000zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 2 000zł

Dział 710 Działalność usługowa -

Urząd Miejski o kwotę 300zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 300zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 300zł

Dział 750 Administracja Publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 700zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 700zł

§ 2360 dochody j.s.t związane z realizacja zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami o kwotę 700zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 396 677zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych o kwotę 906zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 906zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych, podatku od spadków i

darowizn oraz podatków i opłat

lokalnych o kwotę 10 273zł

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych o kwotę 273zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 10 000zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody j.s.t na podstawie ustaw o kwotę 385 000zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 360 000zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu o kwotę 25 000zł

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 498zł

§ 0130 wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej o kwotę 360zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat o kwotę 138zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie -

Urząd Miejski o kwotę 501zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące o kwotę 501zł

§ 0970 wpływy z rożnych dochodów o kwotę 501zł

Dział 852 Pomoc Społeczna - OPS o kwotę 16 063zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2 163zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 163zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 13 900zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gmin pozyskane z innych

źródeł o kwotę 13 900zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska- Urząd Miejski o kwotę 2 626zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 2 626zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub

innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 2 626zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 2 073zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 2 073zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub

innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 2 073zł

§ 3.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 205 036zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 205 036zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność -

Urząd Miejski o kwotę 40 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 40 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 40 000zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy ul.Narutowicza w

Pyrzycach oraz drogi wewnętrznej od ul.

Narutowicza przy budynkach 22,24,26,28 do

Osiedla Pod Lipami o kwotę 40 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 116 323zł

Rozdział 80101Szkoły Podstawowe - UM o kwotę 90 060zł

§ 4243 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 37 357zł

§ 4303 zakup usług pozostałych o kwotę 52 703zł

Rozdział 80104 Przedszkola -szkoły o kwotę 10 000zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń o kwotę 500zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 500zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 3 500zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200zł

Rozdział 80110 Gimnazja - UM o kwotę 16 263zł

§ 4243 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek o kwotę 5 726zł

§ 4303 zakup usług pozostałych o kwotę 10 537zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 45 713zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 32 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32 000zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 13 713zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - sieć gazowa Pyrzyce

ul.Młyńska o kwotę 13 713zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 3 000zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 3 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych- świetlice o kwotę 3 000zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 980 853zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 980 853zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

Urząd Miejski o kwotę 1 900zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 900zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 900zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 71 360zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 71 360zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- opracowanie

dokumentacji projektowo- kosztorysowej

przebudowy ulic Gabriela Narutowicza

i Pod Lipami w Pyrzycach o kwotę 46 360zł

Dział 710 Działalność usługowa -

Urząd Miejski o kwotę 32 000zł

Rozdział71035 Cmentarze o kwotę 32 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 651 767zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe- szkoły,UM o kwotę 243 145zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 172 820zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 31 090zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 235zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 27 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000zł

Rozdział 80104 Przedszkola - UM o kwotę 130 000zł

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu

budżetowego o kwotę 130 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 230 000zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 108 577zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 635zl

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 176zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 105 664zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 948zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół -UM o kwotę 34 500zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 34 500zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność -UM o kwotę 14 122zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 12 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 012zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 110zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia - Urząd Miejski o kwotę 25 000zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 25 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 13 900zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 13 900zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 13 900zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19 853zł

Rozdział 85401Świetlice szkolne o kwotę 19 853zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16 176zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 184zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 493zł

Świetlice szkolne -szkoły o kwotę 10 000zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 100zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 400zł

Świetlice szkolne gimnazjum o kwotę 9 853zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 076zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 684zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 93zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 105 000zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 105 000zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 75 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- budowa oświetlenia

zewnętrznego kościoła parafialnego w

Pyrzycach przy ul.1-go Maja o kwotę 20 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 54 073zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 2 073zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 073zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 32 000zł

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji

kultury o kwotę 29 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- budowa świetlicy

Brzezin- Ryszewo o kwotę 3 000zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 20 000zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20 000zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport o kwotę 6 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- OSiR o kwotę 6 000zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 500zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem 29 123 255zł

a)dochody własne 26 172 696zł

2)Wydatki ogółem 27 272 064zł

a)zadania własne 24 321 505zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-12-2004 14:48:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-12-2004 14:48:57