Uchwała Nr XXIX/217/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia działki nr 38/2 w obrębie 8 miasta Pyrzyce, na cele działalności sakralnej


Uchwała Nr XXIX/217/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia działki nr 38/2 w obrębie 8 miasta Pyrzyce, na cele działalności sakralnej

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.9 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447; Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz.1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz.15; Nr 80, poz. 717, 720, 721; Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz. 1966; Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880; Nr 141, poz. 1492), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 70% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla działki nr 38/2, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy jej sprzedaży Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej DOM ZAKONNY w Pyrzycach ul. Dąbrowskiego 13, mającemu uregulowane stosunki z Państwem, na cele działalności sakralnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-12-2004 08:56:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-12-2004 08:56:23