Uchwała Nr XXIX/222/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2013


Uchwała Nr XXIX/222/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 listopada 2004r.


w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata

2004 - 2013

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 18 oraz art.18 ust.2 pkt 6   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1. Przyjąć dokument pod nazwą „Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/222/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

Program Rozwoju Lokalnego

dla Gminy Pyrzyce

na lata

2004 - 2013

Pyrzyce 2004r.

SPIS TREŚCI

 1. Obszar i czas realizacji Programu Rozwoju Lokalnego 3

 1. Aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza na terenie gminy Pyrzyce 4

 1. położenie, powierzchnia, ludność 4

 2. środowisko przyrodnicze 8

 3. ochrona środowiska 9

 4. turystyka 10

 5. zagospodarowanie przestrzenne 11

- infrastruktura techniczna 11

 1. rolnictwo 14

 2. gospodarka 16

 3. sfera społeczna 23

 4. bezpieczeństwo publiczne 28

 1. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze 31

 1. Realizacja zadań i projektów 34

a) planowane zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 34

b) planowane zadania inwestycyjne w następnych latach 2007-2013 46

 1. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie

gminy, powiatu, województwa 48

 1. Oczekiwane efekty realizacji Programu Rozwoju Lokalnego 48

 1. Plan finansowy na lata 2004 - 2006 49

 1. System wdrażania i monitoringu 54

 1. Załaczniki:

 • Plan przebudowy i remontów dróg w Gminie Pyrzyce

na lata 2007 - 2013 55

 • Wykaz potrzeb inwestycyjnych w Gminie Pyrzyce

na lata 2007-2013 56

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO.

Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce zakłada realizację zadań w latach 2004 - 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej: 2007 - 2013.

Opracowanie ma charakter poznawczy i służy możliwie szerokiemu i kompleksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi (czyli szans), bądź ten rozwój ograniczających (czyli zagrożeń), określeniu mocnych i słabych stron gminy w rywalizacji z innymi obszarami. Część diagnostyczna obejmuje różne sfery życia społeczno - gospodarczego istotne z punktu widzenia rozwoju gminy . Część zadaniowa zawiera wykaz projektów mogących przyczynić się do poprawy życia mieszkańców i podzielona jest na: projekty realizowane w latach 2004 - 2006 oraz projekty realizowane w latach 2007 - 2013, ten etap opracowania został poddany bardzo szerokim konsultacjom społecznym.

Zaproponowane zadania inwestycyjne są więc wyrazem aspiracji lokalnych środowisk.

Horyzont czasowy dokumentu określony jest na rok 2013, głównie z powodu zmienności zjawisk społeczno - gospodarczych oraz akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Część analityczna dokumentu podzielona jest na następujące grupy tematyczne:

 1. podstawowe informacje o gminie Pyrzyce

 2. środowisko przyrodnicze

 3. ochrona środowiska

 4. turystyka

 5. zagospodarowanie przestrzenne

 6. rolnictwo

 7. gospodarka

 8. sfera społeczna

 9. bezpieczeństwo

Opracowując „Program” dołożono wszelkich starań, by wykorzystane dane statystyczne oraz inne informacje, będące podstawą do analizy uwarunkowań, szans i zagrożeń rozwoju gminy - były możliwie najbardziej aktualne.

Przyjęte rozwiązania mają na celu rozwój lokalny polegający na rozbudowie infrastruktury komunalnej, w tym modernizacji wodociągów, kanalizacji, dróg - a poprzez to stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak również dla inwestycji zewnętrznych. Wszystkie te działania mają za zadanie wpłynąć na poprawę życia mieszkańców Gminy Pyrzyce.

U podstaw Programu Rozwoju Lokalnego leży przekonanie, iż jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi Gminy Pyrzyce jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz rozwoju gminy. Istotnym z punktu widzenia opracowanego Programu było określenie aktualnej sytuacji Gminy z uwzględnieniem sytuacji społeczno - gospodarczej. Kolejnym krokiem było określenie zadań wpływających na poprawę obecnej sytuacji Gminy.

Zawarte w niniejszym Programie zadania stawiane przed Gminą mają na celu jej dalekosiężny rozwój, pobudzenie lokalnej społeczności do tworzenia nowych miejsc pracy, również w nieznanych na naszym terenie obszarach takich jak na przykład agroturystyka.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PROGRAMU.

 1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ.

Gmina Pyrzyce położona jest w południowo - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na niezwykle urodzajnej Równinie Pyrzyckiej.

Powierzchnia gminy wynosi 205 km2, z czego 39 km2 przypada na miasto.

Gmina administracyjnie podzielona jest na 21 sołectw: Brzesko, Brzezin, Czernice, Giżyn, Krzemlin, Letnin, Mechowo, Mielęcin, Młyny, Nowielin, Nieborowo, Obromino, Okunica, Pstrowice, Pyrzyce, Rzepnowo, Ryszewo, Ryszewko, Stróżewo, Turze i Żabów. Głównym ośrodkiem gminy jest miasto Pyrzyce, położone w centralnej części gminy.

Struktura sieci osadniczej gminy Pyrzyce / stan na 26 lipca 2004r./

L.p

Obszar

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1

Wiejski

(łącznie 7112

mieszkańców)

Krzemlin

840

2

Nowielin

478

3

Mielęcin

483

4

Pstrowice

144

5

Brzesko

784

6

Letnin

339

7

Mechowo

188

8

Obromino

171

9

Nieborowo

275

10

Rzepnowo

134

11

Żabów

1.374

12

Giżyn

208

13

Młyny

108

14

Ryszewko

222

15

Turze

307

16

Brzezin

194

17

Czernice

54

18

Okunica

309

19

Ryszewo

170

20

Stróżewo

330

21

Miejski

Pyrzyce

13.047

Ogółem

20.159

Obszar gminy zamieszkuje 20.159 osób, z czego w mieście mieszka 13.047 osób. Ludność wiejską stanowi 7112 osób. W grupie wiekowej 21-60 lat przeważają mężczyźni, natomiast w grupie wiekowej 61-75 lat przeważają kobiety.

Liczba mieszkańców z uwzględnieniem wieku i płci. (Dane na dzień 30.07.2004r.)

Wiek

MIASTO

GMINA

RAZEM

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

0-20

1513

1572

1016

1969

2529

2641

21-60

4030

4047

1899

2141

5929

6188

61-75

824

618

359

277

1183

895

76 i więcej

301

142

243

108

544

250

Razem

6668

6379

3517

3595

10185

9974

13047

7112

20159

Gmina Pyrzyce jest typową gminą miejsko - wiejską. Gęstość zaludnienia wynosi 98 osób na 1 km2. W mieście Pyrzyce gęstość zaludnienia wynosi 334 osoby na 1 km 2, natomiast na obszarze wiejskim wartość ta wynosi 43 osoby na 1 km 2. Ludność na terenie gminy rozmieszczona jest stosunkowo równomiernie. Najwięcej mieszkańców koncentruje miasto Pyrzyce -13.047 (64,72%), a w dalszej kolejności Żabów (1.374 mieszkańców) i Krzemlin ( 838 mieszkańców).

Kształtowanie się liczby mieszkańców gminy w przeciągu ostatnich siedmiu lat przedstawia poniższa tabela.

ROK

Liczba mieszkańców

Przyrost naturalny

Dla miasta i gminy

1997

20.182

+77

1998

20.270

+65

1999

20.319

+48

2000

20.132

+48

2001

20.171

+43

2002

19.719

+39

2003

20.181

brak danych

Dla obszaru miasta

1997

13.180

+37

1998

13.247

+42

1999

13.317

+5

2000

13.143

+14

2001

13.150

+23

2002

12.855

+17

2003

13.070

brak danych

Dla obszaru wiejskiego

1997

7.002

+40

1998

7.012

+23

1999

7.002

+43

2000

6.989

+34

2001

7.021

+20

2002

6.864

+22

2003

7.111

brak danych

Ze względu na posiadane walory gleb rolniczych zaliczonych do II klasy bonitacyjnej, a także z uwagi na korzystne warunki agroprzyrodnicze, gmina zaliczona jest od dawna do regionu typowo rolniczego.

Ogólna pow. gruntów 20.440 ha w tym użytki rolne 17.891ha, użytki leśne 288 ha, pozostałe tereny 2261 ha. Rolnictwo dominowało i dominuje nad pozostałymi działami gospodarki, co znalazło swoje odbicie w zapisach opracowanej i przyjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”. Uwzględniając różnorodność przyrodniczą, gospodarczą, preferencje i potencjał rozwoju gminy, zaliczona została ona do IV obszaru wielkoprzestrzennego województwa zachodniopomorskiego tj. do obszaru bardzo intensywnego rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego (Centrum Promowania Rolnictwa - giełda, edukacja rolnicza, itp.)

Również pozostałe gminy powiatu pyrzyckiego z uwagi na występujące grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej, których nie posiadają inne gminy występujące w naszym województwie zaliczone zostały także do IV obszaru wielkoprzestrzennego. Występujące w gminie pyrzyckiej czarnoziemy wyróżniają ją spośród wszystkich gmin powiatu pyrzyckiego.

Szczegółowe zestawienie użytkowania gruntów przedstawiono w poniższej tabeli

(stan na dzień 01.01.2002r.)

Rodzaj gruntów

Powierzchnia geodezyjna

( ha)

Udział w ogólnej powierzchni w %

Obszar wiejski

Obszar miejski

Razem

Razem

1

2

3

4

5

Powierzchnia ogólna

16.561

3.879

20.440

100

Użytki rolne

14.533

3.358

17.891

87,53

grunty orne

10.538

2.619

13.157

64,37

Sady

61

255

316

1,55

łąki trwałe

2.960

297

3.257

15,93

pastwiska trwałe

616

80

696

3,40

grunty rolne zabudowane

245

84

329

1,61

grunty pod stawami

0

0

0

0

grunty pod rowami

113

23

136

0,67

Użytki leśne

267

21

288

1,41

Lasy

234

6

240

1,17

grunty zadrzewione i zakrzewione

33

15

48

0,24

Grunty zabudowane i zurbanizowane

557

395

952

4,65

tereny mieszkalne

0

60

60

0,29

tereny przemysłowe

0

32

32

0,16

inne tereny zabudowane

0

49

49

0,24

zurbanizowane tereny niezabudowane

1

31

32

0,16

Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe

9

46

55

0,27

tereny

komunikacyjne

Drogi

508

143

651

3,18

Kolejowe

38

34

72

0,35

Inne

0

0

0

0

Użytki kopalne

1

0

1

0

Wody

655

25

680

3,33

powierzchniowe płynące

608

18

626

3,06

powierzchniowe stojące

47

7

54

0,27

Tereny inne

549

80

629

3,08

Użytki ekologiczne

0

0

0

0

nieużytki

543

80

623

3,05

Tereny różne

6

0

6

0,03

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział procentowy w powierzchni miasta i gminy jest użytkowany rolniczo (ogółem 86,53 %), jest to spowodowane urodzajnymi glebami zaliczonymi do II klasy bonitacyjnej (czarne ziemie pyrzyckie).

Lasy, które zajmują 1,4 % powierzchni ogólnej rozmieszczone są nierównomiernie, a większe kompleksy leśne w krajobrazie gminy nie występują. Powierzchnia wód na terenie gminy stanowi 3,33 % ogółu powierzchni gminy.

Ważniejsze zakłady przemysłowe, przetwórcze, handlowe i usługowe znajdują się na terenie miasta Pyrzyce oraz w większych miejscowościach tj. Żabowie, Krzemlinie i Mielęcinie.

 1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Pod względem przyrodniczym Gmina Pyrzyce jest niezwykle ciekawa, o zróżnicowanej budowie geologicznej i rzeźbie powierzchni. Dla krajobrazu pyrzyckiego charakterystyczne są przede wszystkim wzniesienia morenowe, które nadają tym terenom atrakcyjnego pod względem turystycznym wyglądu, a same wzniesienia są naturalnymi punktami widokowymi, z których roztacza się widok m.in. na Jezioro Miedwie. Do najwyższych wzniesień należy Brzeska Góra (88 m n.p.m.), Lipia Góra (83 m n.p.m.), Brodogóry (48 m n.p.m.) oraz Brzezinka (43 m n.p.m.).

Pyrzyckie gleby należące w przeważającej części do drugiej klasy bonitacji, uznawane są za jedne z najżyźniejszych w Polsce - są to tzw. pyrzyckie czarne ziemie. Jakość gleb oraz stosunki wodne decydują o bogatej roślinności terenu gminy. Flora liczy ok. 420 gat. roślin - są to głównie gatunki leśne i zaroślowe, ale także pochodzenia antropogenicznego, czyli zawleczone na te tereny przez człowieka.

Na terenie gminy znajduje się kilka ciekawych parków podworskich w miejscowościach Mielęcin, Krzemlin, Pstrowice, Mechowo, Letnin (przekształcony w boisko szkolne), Żabów, Ryszewko, Nowielin oraz 3 parki na terenie Pyrzyc - Park Ottona (ujęty w rejestrze zabytków), Park Miejski przy ul. Górnej oraz Park Miejski przy ul. Mickiewicza.

Gmina Pyrzyce posiada na swoim terenie jeden rezerwat przyrody o nazwie „Brodogóry” zlokalizowany w okolicy wsi Czernice. Rezerwat ten ma zadanie chronić roślinność stepową - ciepłolubną. Przed gmachem Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy.

Identyfikacja problemów:

 • brak należytej opieki nad parkami podworskimi i miejskimi,

 • niedostateczna ilość przeprowadzanych prac pielęgnacyjnych

i sanitarnych drzew,

 • daleko posunięta eutrofizacja i zanieczyszczenie oczek wodnych (stawy, cieki wodne),

 • brak nowych nasadzeń cennych gatunków drzew i krzewów, w miejsce starzejących się i wypadających,

 • niedostateczna ilość cięć selekcyjnych, prowadzących do odtworzenia pierwotnych założeń parkowych,

 • brak podjętych działań w celu przywrócenia właściwego stanu czystości wód naturalnych w tym głównie Jeziora Pyrzyckiego.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Władze miasta i gminy Pyrzyce dążą w swoich działaniach do osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie maksymalnej ochrony środowiska naturalnego. W ubiegłych latach poczynione zostały liczne inwestycje w celu ochrony wód, ziemi i powietrza. Została wybudowana oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna typu „BIOOXYBLOK” oraz pierwsza w Polsce ciepłownia geotermalna. Ciepłownia ta przyczyniła się do likwidacji 68 kotłowni opalanych paliwem stałym, co spowodowało całkowitą redukcję emisji siarki oraz częściowo innych związków, w tym także pyłów powodujących choroby dróg układu oddechowego.

W roku 2004 zostały opracowane:

 1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce

 2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyrzyce

Obecnie trwa procedura uzgadniania obu dokumentów.

Identyfikacja problemów:

 • zanieczyszczenie lokalnych wód powierzchniowych i podziemnych, spowodowane brakiem sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni na niektórych obszarach,

 • szybkie zapełnianie kwater składowiska spowodowane m.in. brakiem sortowni,

 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy.

 1. TURYSTYKA

Gmina Pyrzyce usytuowana na ważnym i licznie uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. Miasto otoczone jest średniowiecznymi murami obronnymi, fosą oraz wałami. Systematycznie są restaurowane oraz odpowiednio oznakowane obiekty zabytkowe. Część zabytków, które zostały zburzone w 90% w wyniku działań wojennych, odbudowano i zabezpieczono ochroną konserwatora.

Chlubę miasta stanowią:

 • Zachowane mury obronne z bramami (Bańska, Szczecińska) i basztami (Sowia, Prochowa, Lodowa, Mnisza, Pijacka), długości 2.000 m, wysokości 7-9 m, których budowę rozpoczęto w XIII wieku.

 • Wały z XIIIw. otaczające miasto na długości 2.250 m.

 • Kaplica Św. Ducha wybudowana w II poł. XIII w. - obecnie siedziba Biblioteki Publicznej.

 • Święta Studnia, wzniesiona w miejscu Świętego Źródła, z którego czerpał wodę Św. Otton podczas chrztu pyrzyczan w 1124 r.

 • Kościół Św. Maurycego, po raz pierwszy wzmiankowany w 1312 r. Po wojnie (1945) odbudowany.

 • Kościół poaugustiański na Starym Mieście - najstarszy obiekt sakralny Pyrzyc z drugiej połowy XII wieku wielokrotnie niszczony - obecnie odbudowany.

 • Ratusz - elementy zabytkowe zachowane na poziomie piwnic obecnej siedziby władz gminy.

 • Sanktuarium Maryjne w Brzesku z początku XV wieku.

Część zabytków wymaga renowacji, zabezpieczenia.

W rejestrze Konserwatora Zabytków znajdują się również parki podworskie w: Ryszewku, Żabowie, Pyrzycach, Mechowie, Krzemlinie, Mielęcinie, Nowielinie.

Gmina wyposażona jest w infrastrukturę turystyczną, w tym:

 • baza noclegowa - 5 punktów,

 • baza żywieniowa - 6 punktów,

 • parkingi w mieście,

 • przez teren Gminy przebiegają dwa szlaki rowerowe,

Na terenie gminy, we wsi Turze działa jedno gospodarstwo agroturystyczne oferujące pole namiotowe z sanitariatami, miejsce do grillowania, ciszę i spokój.

Istniejące uwarunkowania i możliwości rozwoju, a także walory przyrodniczo-kulturowe gminy, potrzeba aktywizacji innych funkcji osiedlotwórczych sprawiły, że wyznaczone zostały na obszarze gminy tereny pod rozwój funkcji:

 • turystycznej,

 • agroturystycznej.

Zapis w studium określający kierunki rozwoju gminy stanowi, że na cele turystyczno - rekreacyjne wyznaczony został obszar rejonu wsi Giżyn - Ostrawica pomiędzy jeziorami Będgoszcz i Miedwie na bazie istniejącego zainwestowania (adaptacja obiektów, wykorzystanie rezerw terenowych wewnątrz siedlisk, wynajem kwater) oraz nowe tereny do zagospodarowania.

 • na północ od Giżyna i w rejonie pomiędzy Pyrzycami a Nowielinem (nad Zalewem Tama) a także w kierunku północno-zachodnim od wsi Krzemlin.

 • na północ od wsi Turze, w rejonie jeziora Miedwie (zaplecze dla sportów wodnych) , natomiast rozwój agroturystyki przewiduje się we wsiach: Ryszewko, Młyny i Turze.

Studium przewiduje również budowę ścieżek rowerowych na nieczynnych torowiskach.

Jako jedyna Gmina w Województwie Zachodniopomorskim organizuje imprezę cykliczną promującą folklor pt. „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”.

Identyfikacja problemów:

 • słabo rozwinięta ogólnodostępna infrastruktura turystyczna (zagospodarowanie kąpielisk, ścieżki rowerowe, pola biwakowe, istniejący basen wymaga remontu),

 • zły stan techniczny dużej części zabytków, konieczna renowacja, zabezpieczenie obiektów,

 • brak gospodarstw agroturystycznych,

 • niewystarczająca promocja Gminy.

 1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Gmina Pyrzyce nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Drogownictwo

Gmina Pyrzyce ma dogodny system powiązań drogowych z krajem i województwem. Sieć dróg w gminie jest gęsta, co świadczy o jej dobrej dostępności dla mieszkańców.

Przez teren miasta i gminy Pyrzyce przebiegają niżej wyszczególnione drogi:

 • jedna droga krajowa

Nr 3 Szczecin - Zielona Góra o długości 19,326 km,

 • dwie drogi wojewódzkie :

 1. Nr 122 Krajnik - Piasecznik o długości 11,797 km,

 2. Nr 106 Rzepnowo - Pyrzyce o długości 10,298 km,

 • 50 dróg powiatowych o łącznej długości 92,2 km,

w tym 23,5 km ulic na terenie miasta Pyrzyce,

 • 16 dróg gminnych, o łącznej długości 14,3 km,

w tym 7,3 km ulic na terenie miasta Pyrzyce,

 • 701 dróg wewnętrznych o łącznej długości 320 km

oraz 4 linie kolejowe, niestety już nieczynne.

Stan techniczny niektórych dróg jest niezadawalający.

Telekomunikacja

W odniesieniu do stanu i rozwoju telefonizacji i usług telekomunikacyjnych zachodzą w tej dziedzinie prawidłowe procesy i reguły wymuszane prawami rynku. W telefonizację inwestują operatorzy, którym zaczyna zależeć na rozwoju sieci przyłączeniowych oraz na poprawie jakości usług.

Zaopatrzenie w wodę

Stan zaopatrzenia w wodę w gminie jest uporządkowany.

Wszystkie miejscowości w gminie posiadają wodę z gruntowych stacji wodociągowych - ujęć wody.

W roku 2003 oddano do użytku nowoczesną stację uzdatniania wody w Pyrzycach. Sieć wodociągowa wymaga wymiany, szczególnie ta sprzed 1970 roku.

Kanalizacja

Na terenie miasta Pyrzyce znajduje się sieć kanalizacji ogólnospławnej. Celem władz miasta jest budowa kanalizacji rozdzielczej. Proces ten został już rozpoczęty i w trakcie modernizacji drogi krajowej Nr 3 wybudowano kanalizację deszczową w ulicach: Bogusława, 1-go Maja oraz na odcinku Plac Wolności - ul. Poznańska - ul. Ciepłownicza.

Natomiast na terenie gminy Pyrzyce tylko miejscowości Mechowo, Letnin Górne i częściowo Letnin posiadają kanalizację sanitarną. Pozostałe miejscowości gminy przewidziane są do skanalizowania.

Zaopatrzenie w gaz

Czynne, zagazowane sieci gazowe posiadają wszystkie miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce.

Ciepłownictwo

W Pyrzycach w 1996r uruchomiono pierwszą w Polsce ekologiczną ciepłownię geotermalną. Zasoby wód termalnych, które znajdują się na głębokości 1600 metrów służą do ogrzewania całego miasta.

Niestety sieć ciepłownicza osiedlowa w mieście wymaga wymiany natomiast w budynkach konieczne jest przeprowadzenie procesu termoizolacji (m.in. ocieplenie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania , odzysk ciepła z powietrza wentylowanego).

Mimo 100% gazyfikacji gminy wielu mieszkańców ze względu na zubożenie społeczne korzysta z tradycyjnych metod ogrzewania (drewno, węgiel).

Elektroenergetyka

Przez gminę biegnie elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia, która zasila stację wysokiego napięcia w Pyrzycach. Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy zasilani są przez ponad pięćdziesiąt stacji transformatorowych a samo miasto jeszcze ponad sześćdziesiąt. Rozkład przestrzenny zużycia energii i mocy przez poszczególne wsie na terenie gminy jest dość równomierny. Potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie są w pełni zaspokojone.

Na terenie Gminy brak odnawialnych źródeł energii.

Identyfikacja problemów

 • brak aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

 • brak obejścia drogowego miasta w ciągu drogi krajowej,

 • zły stan techniczny niektórych dróg,

 • zły stan techniczny części sieci wodociągowej w mieście i na wsi,

 • brak dalszej realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w mieście i na wsi,

 • zły stan techniczny części sieci ciepłowniczej,

 • brak odnawialnych źródeł energii.

 1. ROLNICTWO

Rolnictwo odgrywa ważną rolę w tworzeniu struktury gospodarczej gminy. Stanowi ono jej wiodącą funkcję, bazując na wysoko urodzajnych glebach. Skupia znaczne zasoby w postaci siły roboczej oraz majątku trwałego.

Zrównoważony rozwój rolnictwa na tym terenie opiera się na:

 • korzystnych warunkach przyrodniczych,

 • znacznych zasobach siły roboczej,

 • dużym udziale gleb o wysokich klasach bonitacji, przewaga gleb dobrych i bardzo dobrych.

Łączna liczba gospodarstw rolnych w mieście i gminie wynosi 1.122 szt. Najwięcej jest gospodarstw małych, czyli do 1 ha (448) co stanowi około 40% wszystkich gospopdarstw gminy. Gospodarstw powyżej 15 ha jest 211.

Charakterystykę gospodarstw rolnych występujących w gminie przedstawia poniższa tabela (źródło: Powszechny Spis Rolny, 2002r.)

Grupy obszarowe użytków rolnych

Liczba gospodarstw

W tym gospodarstwa indywidualne

Ogółem

1.122

1.114

Do 1 ha

448

448

1-5 ha

233

232

5-10 ha

123

122

10-15 ha

107

107

15 ha i więcej

211

205

Miasto

Ogółem

375

372

Do 1 ha

219

219

1-5 ha

60

59

5-10 ha

29

29

10-15 ha

19

19

15ha i więcej

48

46

Wieś

Ogółem

747

742

Do 1 ha

229

229

1-5 ha

173

173

5-10 ha

94

93

10-15 ha

88

88

15ha i więcej

163

159

Gmina Pyrzyce jest gminą typowo rolniczą. Pyrzyckie gleby należą w przeważającej części do drugiej klasy bonitacji, tzw. czarne ziemie sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Obserwowana ekstensywna gospodarka roślinna i zwierzęca prowadzona na terenie gminy nie zapewnia właścicielom gospodarstw wysokiej dochodowości. Ponadto problemem jest struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy.

Główne kierunki produkcji rolnej to:

 • uprawy,

 • produkcja zwierzęca.

Według przeprowadzonego w 2002r. Powszechnego Spisu Rolnego struktura gospodarki rolnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

%

Ogółem

100,0

Zboża

77,0

strączkowe jadalne na ziarno

0,3

Ziemniaki

2,2

Buraki

6,2

Rzepak

11,5

pozostałe

1,9

W strukturze zasiewów dominują zboża, zajmujące 77 % powierzchni zasiewów. Stosunkowo mały udział ma rzepak, który tradycyjnie uprawiany był w byłych gospodarstwach państwowych. Zajmuje on około 11,5 % powierzchni upraw. Niewielki jest też udział ziemniaków (około 2,2 %) natomiast uprawa buraka cukrowego zajmuje około 6,2 % powierzchni upraw.

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych w gminie Pyrzyce

(źródło: Powszechny Spis Rolny, 2002r.)

Produkcja roślinna / uprawy

Rodzaj upraw

Powierzchnia upraw (ha)

Udział procentowy

Ogółem

8.172

100,0

Pszenica

6.859

83,9

Żyto

175

2,1

Jęczmień

952

11,0

Owies

71

0,9

Pszenżyto

115

1,4

Zwierzęta gospodarskie w gminie Pyrzyce

(źródło: Powszechny Spis Rolny, 2002r.)

Produkcja zwierzęca

Rodzaj hodowli

Liczba pogłowia (szt.)

Bydło

1.242

Trzoda chlewna

10.274

Owce

0

Kozy

47

Konie

10

Króliki

483

Pozostałe zwierzęta futerkowe

10

Pnie pszczele

209

Drób ogółem

18.291

W produkcji zwierzęcej dominuje trzoda chlewna. W ostatnich latach obserwuje się spadek pogłowia bydła na terenie gminy, co wpływa na pogorszenie się kultury użytków zielonych, szczególnie na terenach wymagających melioracji. Z danych statystycznych wynika, że drób utrzymuje aż 35 % gospodarstw rolnych gminy, trzodę chlewną 31 % gospodarstw, bydło 18% gospodarstw, króliki 6% i kozy 2% gospodarstw.

Tylko 8 gospodarstw rolnych posiada konie, natomiast 20 gospodarstw rolnych posiada pnie pszczele.

Gospodarstwa rolne występujące na terenie gminy w dużej części nie spełniają wymogów Unii Europejskiej.

Identyfikacja problemów

 • brak dostosowania gospodarstw do wymogów Unii Europejskiej,

 • zły stan techniczny obiektów gospodarstw rolnych,

 • doposażenie gospodarstw,

 • nierówne szanse rolnictwa w konkurencji z rolnictwem Unii Europejskiej,

 • słabo rozwinięta baza przetwórstwa rolno - spożywczego.

G) GOSPODARKA

Na terenie Gminy Pyrzyce funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych i przemysłowych, których działalność nie jest uciążliwa dla środowiska. Do największych należy szwedzka Firma BACKER - OBR, produkująca elementy grzejne do różnego rodzaju urządzeń. Firma, która wybudowała kolejną nową halę o powierzchni 2550 m2 obecnie zatrudnia 660 osób i prężnie się rozwija. Docelowo ma być w niej zatrudnionych 800-1000 osób. Inne zakłady to: Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska Kościan, Zakład Odzieżowy „Falkon”, Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Produkcja Pieczarek w Nowielinie, Zakład Robót Drogowych „Remdróg”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Szczecińska Centrala Nasienna, Poznańska Hodowla Roślin w Krzemlinie, POM-MED - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, „Konsmel” Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny EUROPA - SYSTEMS w Żabowie, SHARMAN produkujący przyprawy do wędlin oraz Zakład Produkcji Akwariów w Ryszewku.

W Pyrzycach rozwija się również handel i usługi; m.in. liczne sklepy spożywczo-przemysłowe jak „NETTO”, „EKO”, „BIEDRONKA”, restauracje, sklepy odzieżowe i obuwnicze, kawiarnie oraz stacje paliwowe. Największą stacją paliw jest Pyrzyckie Autocentrum LL-OiL, które zostało uznane w plebiscycie przeprowadzonym wśród kierowców samochodów ciężarowych przez czasopismo „Polski Traker” za najlepszą stację paliw w 2002 r.

Od 2002 roku organizowany jest przez LL - OiL Międzynarodowy Zlot Kierowców Samochodów Ciężarowych, któremu towarzyszą imprezy artystyczne, konkursy, pokazy kaskaderskie i występy zespołów country.

Bardzo ważną dla miasta i znaną w całej Polsce inwestycją, jest ekologiczna ciepłownia geotermalna. Zasoby wód termalnych, które znajdują się na głębokości 1600 metrów służą do ogrzewania całego miasta. Ciepłe wody są zarazem solankami (w skład ich wchodzą wody chlorowo - sodowe, bromkowo - jodkowe, żelaziste, magmowe, borowe), które mogą być wykorzystane do leczniczych kąpieli i inhalacji.

W okresie od 01 stycznia 1989r. do dnia 31 października 2004r. liczba wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie ewidencji działalności gospodarczej wynosiła 4486. W tym samym też okresie 2619 podmiotów dokonało wykreśleń swojej działalności i na dzień 31 października br. Stan podmiotów gospodarczych , które zgodnie z wpisem do ewidencji prowadzą działalność gospodarczą wynosi 1867. Są to zazwyczaj firmy jednoosobowe, rodzinne lub małe zatrudniające do 10 osób.

Rodzaj działalności gospodarczej w okresie od 01.01.1989r. do 31 października 2004r. wg działów wynikających z wpisu do ewidencji

Rodzaj działalności

Podmioty dopisane

Podmioty wykreślone

Stan podmiotów

po wykreśleniu

Ogółem

w tym

 • Przemysł

 • Budownictwo

 • Transport

 • Handel

 • Gastronomia

 • Usługi materialne

 • Usługi niematerialne

4486

782

814

418

1395

144

60

873

2619

508

509

228

803

104

24

443

1867

274

305

190

592

40

36

430

Należy podkreślić, iż przedstawione dane nie oznaczają , że na ogólną liczbę

zarejestrowanych (po wykreśleniach) 1867 podmiotów, to podmioty prowadzące działalność w mieście czy też gminie Pyrzyce.

Wśród zarejestrowanych są osoby, które działalność prowadzą w mieście i gminie Pyrzyce, ale są również osoby, które zarejestrowały swoją działalność.

Od 2001 r. prowadzący działalność dokonują wpisu do ewidencji działalności wg miejsca zamieszkania, a prowadzą ją poza miejscem zamieszkania w innym mieście, województwie lub poza krajem.

Nie wszystkie zarejestrowane podmioty prowadzą też działalność bezpośrednio, bowiem wśród zarejestrowanych są też takie, które wykonują pracę na rzecz innych podmiotów gospodarczych, czy też zakładów pracy, gdzie wcześniej byli zatrudnieni na umowę o pracę (np. na rzecz Stoczni, EUROPA SYSTEMS Sp. z o. o., LL-OiL Sp. z o. o.).

Na podstawie analizy dokonanych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, a faktycznym prowadzeniem tej działalności na terenie miasta i gminy Pyrzyce wynika, że samodzielną działalność gospodarczą na tym terenie prowadzi ok. 450 podmiotów.

Przedstawione dane nie zawierają liczby podmiotów prowadzących np. usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki. Osoby prowadzące taką działalność przed wejściem ustawy o swobodzie działalności są obowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy tj. do 21 lutego 2005r. złożyć wniosek o dokonanie wpisu swojej działalności do ewidencji działalności gospodarczej

Na terenie gminy Pyrzyce działa także, sześć podmiotów prowadzących działy specjalne - uprawa warzyw i szklarnie ogrzewane i nie ogrzewane, produkcja grzybów i grzybni, hodowla psów rasowych, (w 2002r. było ich 8) które nie podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Spośród czterech wymienionych, jeden z nich zatrudnia cztery osoby (w 2002r. ten sam podmiot zatrudniał 11 osób).

Analizując stan działalności gospodarczej jaka prowadzona jest na terenie gminy, należy stwierdzić, że na 20 sołectw (bez Pyrzyc) tylko w dwóch sołectwach (Czernice i Rzepnowo) działalność taka nie występuje.

Poniżej przedstawiony został w ujęciu tabelarycznym rodzaj działalności prowadzonej w poszczególnych sołectwach.

Brzesko

L. p.

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1.

Gastronomia- drink bar

1

2

Handel - sklep spożywczo -przemysłowy

1

3

Handel - sklep spożywczy

2

4

Handel - kiosk spożywczy

1

5

Usługi niematerialne - medyczne

2

6

Przetwórstwo- handel

1

7

Handel - sprzedaż odzieży używanej

1

8 .

Hurtownia - sprzedaż nasion i pasz

1

Brzezin

L .p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1.

Usługi materialne -kowalstwo artystyczne

1

2.

Handel - sklep

1

Giżyn

L. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel - sklep

2

Krzemlin

L. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel - sklep

2

2

Gastronomia - drink bar

1

3

Handel - sprzedaż aut

1

4

Usługi materialne - usługi tartaczne

1

Nowielin

L.p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel - sklep

3

2

Gastronomia - bar

1

3

Usługi materialne - wywóz ścieków

1

4

Usługi materialne - transport

2

5

Usługi materialne-mechanika pojazdowa

2

6

Usługi materialne-budowlane

2

7

Usługi materialne- produkcja pieczarek

2

8

Przemysł-gorzelnia

1

Letnin

L .p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel - sklep

2

2

Gastronomia - bar

2

3

Handel -sprzedaż pasz

1

Ryszewo

L .p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel - sklep

1

2

Handel - handel obwoźny

1

3

Produkcja wyrobów tartacznych

1

Okunica

L.p

Rodzaj prowadzonej działalności na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel - sklep

1

2

Usługi niematerialne - pośrednictwo ubezpieczeniowe

1

3

Usługi - różne

1

4

Hurtownia - odzieży BHP

1

5

Wynajem samochodów

1

6.

Zakład Przetwórstwa Trzciny

1

Mielęcin

L.p

Rodzaj prowadzonej działalności na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel- sklep

2

2

Gastronomia- bar

1

3

Usługi materialne-kowalstwo

1

4

Usługi materialne-stolarstwo

1

5

Usługi materialne-transport

1

6

Usługi materialne-motoryzacyjne

1

7

Usługi materialne-zakładanie instalacji gazowej

1

8

Gastronomia- kawiarnia

1

9

Produkcja wyrobów okolicznościowych

1

Obromino

L. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1.

Handel - sklep

1

Młyny

L. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Usługi materialne- kamieniarstwo

1

Nieborowo

L .p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel-sklep

1

2

Usługi materialne-transport

1

Pstrowice

L. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Gastronomia-bar

1

2

Usługi materialne-remontowe

1

Mechowo

l. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel- -sklep

1

2

Usługi materialne-naprawa sprzętu i maszyn rolniczych

1

Ryszewko

L. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel-sklep

2

2

Usługi materialne-montażowe

2

3

Usługi materialne-handlowe

1

4

Usługi materialne-transport

1

5

Produkcja - wyrób akwariów

1

6

Produkcja - piekarnia

1

Stróżewo

L. p

Rozdaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel-sklep

2

2

Usługi materialne-transport

2

3

Usługi materialne- budowlane

1

4

Usługi materialne-ubojnia

1

Turze

L. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel-sklep

1

2

Usługi materialne-handel obwoźny

1

3

Usługi materialne-budowlane

2

4

Handel-sprzedaż motocykli

Usługi materialne-wyrób pamiątek okolicznościowych

Agroturystyka

1

5

Usługi materialne - kamieniarstwo

1

Żabów

l. p

Rodzaj działalności prowadzonej na terenie

Liczba podmiotów

1

Handel-sklep

4

2

Gastronomia- bar

1

3

Handel -sprzedaż odzieży używanej

2

4

Usługi materialne-ubojnia

1

5

Usługi materialne- fryzjerstwo

1

6

Handel-sprzedaż złomu

1

7

Handel-hurt i detal

1

8

Usługi niematerialne- ubezpieczenia

1

9

Usługi niematerialne- informatyczne

1

10

Produkcja „ EUROPA SYSTEMS”

1

11

Usługi materialne „ SKALIMEX-GRANITIW” Sp. z .o. o.

1

Na dotychczasowy stan małej i średniej przedsiębiorczości, jaki występuje na terenach wiejskich gminy Pyrzyce wpłynie również zagospodarowanie przez potencjalnych inwestorów terenów, na których opracowany jest już plan zagospodarowania, a także zagospodarowanie terenów położonych w obrębie wsi Nieborowo i Ryszewko, gdzie takie prace są prowadzone.

Działania, jakie były podejmowane do chwili obecnej, nie wyczerpują katalogu działań, które winny być kontynuowane, bądź prowadzone od początku, by stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Niewątpliwie nadal należy dążyć do poprawy istniejącej infrastruktury technicznej: tj lepszej jakości dróg, czy też budowy kanalizacji sanitarnej.

Identyfikacja problemów:

 • brak uzbrojonych terenów pod inwestycje na obrzeżach miasta i niektórych terenach wiejskich,

 • niski poziom przedsiębiorczości, szczególnie na terenach wiejskich,

 • słabo rozwinięta baza przetwórstwa rolno - spożywczego,

 • rezerwa ciepła szczególnie w okresie wiosenno - letnim (m.in. brak wykorzystania przemysłowego),

 • zbyt wolne tempo tworzenia nowych miejsc pracy,

 • niedostosowanie komunikacji do potrzeb rynku pracy.

 1. STREFA SPOŁECZNA

Na terenie Gminy Pyrzyce znajduje się pięć szkół podstawowych, gimnazjum publiczne i szkoły średnie. Od 1998 r. funkcjonuje Filia Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 uczęszcza 1607 dzieci, do gimnazjum 822 uczniów.

W Gminie działają 4 przedszkola, w tym dwa w Pyrzycach.

Najdłużej prowadzoną inwestycją jest budowa Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach, niestety wciąż nieukończoną. Na terenie gminy działają świetlice wiejskie oraz oddziały Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

Stan techniczny obiektów oświatowych jest niezadowalający.

Na terenie miasta i gminy Pyrzyce zamieszkuje 2826 osób niepełnosprawnych.

Poniżej przedstawiono dane dot. osób niepełnosprawnych według kategorii niepełnosprawności, płci, ekonomicznych grup wieku, poziomu wykształcenia oraz aktywności ekonomicznej

wyszczególnienie

Osoby niepełnosprawne

ogółem

prawnie

tylko biologicznie

razem

M

K

Razem

M

K

razem

M

K

Ogółem

Ogółem

2826

1316

1609

2469

1165

1304

366

161

205

Wg. ekonomicznych grup wieku:

przedprodukcyjny

151

91

60

66

38

28

85

53

32

produkcyjny

1615

889

726

1536

850

686

79

39

40

mobilny

386

222

164

358

208

150

28

14

14

niemobilny

1229

667

562

1178

642

536

51

25

26

poprodukcyjny

1059

336

723

867

277

590

192

59

133

wiek nieustalony

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wg. poziomu wykształcenia

wyższe

75

47

28

70

45

25

5

2

3

policealne

28

9

19

25

9

16

3

-

3

średnie

523

245

278

479

224

255

44

21

23

zawodowe

353

181

172

321

167

154

32

14

18

ogólnokształcące

170

64

106

158

57

101

12

7

5

zasadnicze zawodowe

524

344

180

503

332

171

21

12

9

podstawowe ukończone

1216

503

713

1092

458

634

124

45

79

podstawowe nieukończone

366

110

256

248

67

181

118

43

75

nieustalone

7

1

6

4

-

4

3

1

2

wg. aktywności ekonomicznej

aktywni zawodowo

291

189

102

252

169

83

39

20

19

pracujący

232

152

80

204

138

66

28

14

14

bezrobotni

59

37

22

48

31

17

11

6

5

bierni zawodowo

2519

1119

1400

2204

990

1214

315

129

186

nieustalony status na rynku pracy

15

8

7

13

6

7

2

2

-

Gmina Pyrzyce zaliczona jest do gmin zagrożonych strukturalnym bezrobociem. Na dzień 31 lipca 2004r. ogólna liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 2295, w tym 1123 kobiety. Wskaźnik bezrobocia na dzień 31 lipca 2004r. wynosi 18,2%.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie 2295, w tym pobierających zasiłki dla bezrobotnych 336.

Liczba osób zarejestrowanych

Na dzień 31.07.2004r.

Ogółem

2295

Kobiety

1123

Struktura

Wieku

15-17

0

0

18-24

505

265

25-34

646

350

35-44

446

230

45-54

587

242

55-59

100

36

60 i powyżej

8

-

Według

Wykształcenia

Wyższe

103

63

Śr. Zawodowe

468

274

Śr. Ogólnokształcące

219

161

Zasadnicze

712

258

Podstawowe

790

367

Staż

pracy

ogółem

do 1 roku

961

473

1-5

225

101

5-10

100

42

10-20

112

47

20-30

130

30

30 i więcej

49

6

bez stażu

715

424

Ustawodawca tworząc instrumenty rynku pracy dał tym samym możliwości finansowania przez Urząd Pracy działań, których celem jest stworzenie nowych miejsc pracy lub ochrona już istniejących. Działania takie to w szczególności:

 • podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,

 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 • inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek. Ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi,

 • inicjowanie i finansowanie:

a) prac interwencyjnych,

b) robót publicznych,

c) zatrudnienia absolwentów,

d) programów specjalnych,

e) szkoleń.

PRACE INTERWENCYJNE


Poniżej dane przedstawiające liczbę osób z terenu gminy Pyrzyce zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

lata

2001

2002

2003

2004

l. osób

106

31

118

113

kwota

418.524,00 zł

83.488,00 zł

295.975, 00 zł

327.291,00 zł

ROBOTY PUBLICZNE

Dane dotyczące osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w gm. Pyrzyce

Lata

2001

2002

2003

2004

l. osób

56

5

36

44

Kwota

157.133,00 zł

43.093,00zł

185.186,00zł

241.845,00zł

PROGRAMY SPECJALNE

Zostały nimi objęte osoby, które ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację są zagrożone długotrwałym bezrobociem. 

W ramach programu czterech pracodawców uzyskało pożyczki na dodatkowe miejsca pracy oraz czterem osobom udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast 29 osoby skierowane zostały na szkolenia, a 5 osób zatrudnienie znalazło przy pracach interwencyjnych .

Realizowane były między innymi n/w programy:

 • „ Program ponownego zatrudnienia zwalnianych pracowników przemysłu stoczniowego”.

Celem projektu było wsparcie byłych pracowników Grupy Kapitałowej Porta Holding oraz innych przedsiębiorstw kooperujących z firmami branży stoczniowej .

W ramach tego projektu 2 osoby odbyły szkolenia w zakresie:

1. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym + minimum sanitarne

2. Kurs podstawowy spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych /TIG/

 • „ Melioracje wodne szczegółowe”

Wymieniony program miał na celu przeprowadzenie prac konserwacyjnych przy melioracjach wodnych szczegółowych na terenie gmin, wchodzących w skład powiatu pyrzyckiego.

W projekcie tym wzięło 11 osób bezrobotnych z terenu gm. Pyrzyce.

Osoby bezrobotne miały także możliwość wyjazdu do pracy sezonowej do Niemiec i Hiszpanii. W okresie od 01.01.2004r. do 17.06.2004r. do pracy sezonowej w Niemczech wyjechało 226 osób, w tym 107 osób to osoby niepracujące natomiast 119 osób stanowiły osoby pracujące. Z ogólnej liczby korzystających z tej pomocy 108 osób to kobiety, natomiast 118 osób stanowili mężczyźni.

W okresie od 27 lutego 2004r. do 03.04.2004r. do pracy sezonowej w Hiszpanii skierowanych zostało z terenu gminy Pyrzyce 14 kobiet

Poradnictwo zawodowe

W ramach poradnictwa zawodowego oferowana jest zmiana lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.

Około 60 % osób poszukujących pracy, korzystających z programu to mieszkańcy miasta i gminy Pyrzyce.

 • Opieka społeczna

Wśród problemów, z którymi najczęściej borykają się mieszkańcy gminy Pyrzyce dominują: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm i bezdomność. Najczęściej problemy te są ze sobą sprzężone i stanowią „naczynia połączone”.

Zjawisko ubóstwa ma wiele przyczyn - może ono być wywołane bezrobociem, niepełnosprawnością, ale także biernością życiową i brakiem odpowiedzialności.

Z powodu ubóstwa w Gminie Pyrzyce w 2004 roku 1395 rodzin zostało objętych pomocą społeczną, w tym 642 rodziny na terenie wiejskim.

Pomocą objęto z uwagi na :

 • Bezrobocie 568 środowisk

 • Rodziny wielodzietne 34 środowisk

 • Rodziny niepełne 83 środowisk

 • Osoby niepełnosprawne i przewlekle chore 419 środowisk

 • Ubóstwo i bezradność w rodzinie 193 środowisk

 • Ochrona macierzyństwa 76 środowisk

 • Alkoholizm i przemoc w rodzinie 12 środowisk

 • Bezdomność 10 środowisk

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło ponad 100 wniosków o przydział lokalu socjalnego, niestety Gmina Pyrzyce nie posiada mieszkań socjalnych.

Problemem nieodłącznie sprzężonym, czy też powodującym ubóstwo jest bezrobocie. Rozmiary i cechy bezrobocia stawiają je w rzędzie najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do rozwiązania problemów ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Problemem, który wnosi ogromne spustoszenie moralne i emocjonalne jest alkoholizm. Pauperyzacja społeczeństwa, załamanie się autorytetów, brak wzorców moralnych w wychowaniu, społeczna akceptacja nietrzeźwości - stanowią niektóre czynniki ściśle związane z pogłębianiem się skali tego problemu.

Nowym zjawiskiem jest bezdomność; jako zjawisko społeczne wiąże się z brakiem domu, pracy i środków do życia.

Identyfikacja problemów

    • wysoki poziom bezrobocia, duży odsetek osób

długotrwale pozostających bez pracy,

    • zły stan techniczny obiektów oświatowych,

    • brak budownictwa socjalnego,

    • postępujące ubożenie mieszkańców, zwłaszcza na

terenach wiejskich (głównie popegeerowskich),

    • bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

(m.in. szkoły, Zakład Opieki Zdrowotnej).

I) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Elementarnym warunkiem poprawy bezpieczeństwa obywateli jest skuteczne zwalczanie i ograniczanie przyczyn oraz uwarunkowań zdarzeń pozaprawnych. Powszechnie wiadomo, że Policja nie jest w stanie samodzielnie podejmować działań, dających gwarancję bezpieczeństwa obywatelom. Wynika to z faktu, że wiele przyczyn rzutujących na poziom zagrożenia leży w sferze funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji.

a) Ochrona przeciwpożarowa

Jednym z ustawowych zadań realizowanych przez samorząd gminny jest zapewnienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony życia i mienia mieszkańców Gminy. Dla jego skutecznego zabezpieczenia na terenie miasta i gminy Pyrzyce funkcjonuje Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które rozmieszczone są w następujących miejscowościach Pyrzyce, Brzesko, Obromino, Pstrowice, Mielęcin, Nowielin, Stróżewo, Ryszewko i Żabów, skupiają one w swoich szeregach ponad 200 strażaków.

Z wymienionych jednostek, 9 posiada remizy, których stan techniczny jest w znacznym stopniu zróżnicowany od bardzo dobrego w Obrominie i Ryszewku do dobrego w Żabowie, poprzez średni w Mielęcinie, Nowielinie i Pstrowicach do złego w Brzesku - w 2003r. w tej miejscowości rozpoczęto budowę nowej strażnicy.

Z analizy obszarów działania jednostek ochrony przeciwpożarowej należy stwierdzić, że teren Gminy Pyrzyce pod względem zagrożenia pożarowego jest należycie zabezpieczony. Występują jednak potrzeby w modernizacji bazy lokalowej jednostek OSP oraz wymiany sprzętu niezbędnego do podstawowych działań ratowniczych, a także sprzętu specjalistycznego głównie przy likwidacji zdarzeń

chemicznych.

b). Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wspólnie z pozostałymi zarządcami dróg przebiegających przez teren naszej gminy podejmowane są działania mające na celu:

 • poprawę stanu technicznego dróg

 • budowę chodników

 • budowę ścieżek rowerowych

 • budowę sygnalizacji świetlnej

 • stanu oznakowania dróg.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych w szczególności dzieci i młodzieży gmina zatrudnia dwie osoby, które w dwóch najbardziej niebezpiecznych miejscach w mieście przeprowadzają dzieci przez jezdnię.

Monitoring na drogach oraz zakup fotoradaru poprawiłyby bezpieczeństwo na drogach.

c). Bezpieczeństwo publiczne i działania prowadzone w zakresie wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ograniczenia zjawisk patologicznych

Prowadzone działania w tym obszarze uwzględniają szeroko pojęte bezpieczeństwo w czasie imprez kulturalnych, sportowych i innych odbywających się zarówno na terenie miasta, jak również i w terenie wiejskim.

Minimalizowanie zagrożeń komunikacyjnych poprzez montaż progów spowalniających w miejscach o największych skupiskach ludzkich (osiedla, szkoły). Spowalnianie ruchu komunikacyjnego w mieście poprzez przebudowaną i zmodernizowaną drogę krajową przebiegającą przez miasto. Naprawa nawierzchni drogowych. Doświetlanie miejsc zagrożonych, kierowanie wzmożonych patroli policji w miejsca gdzie dochodzi do zakłócania ciszy i spokoju obywateli.

W Gminie Pyrzyce dla poprawy bezpieczeństwa należy utworzyć Straż Miejską, Gminne Centrum Reagowania oraz monitorować miejsca najbardziej zagrożone patologią.

W celu określenia stopnia tych zagrożeń, podjęte zostały działania zmierzające do opracowania kierunków zmierzających na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, a dotyczących w szczególności:

 • Analizy i diagnozowania istniejących zagrożeń i dopasowania form i metod do ich likwidacji lub ograniczenia.

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 • Bezpieczeństwo osób i mienia.

 • Bezpieczeństwo osób z grup zwiększonego ryzyka.

 • Bezpieczeństwo osób (i ich mienia) prowadzących działalność gospodarczą.

 • Przeciwdziałania demoralizacji nieletnich.

 • Ograniczenie przestępczości nieletnich.

 • Bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym.

Szeroki zakres działań podejmują podmioty związane z edukacją szkolną i wychowawczą (szkoły, jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i inne). Ich działalność skupiona jest przede wszystkim na:

 1. Rozpoznaniu sytuacji o stanie zagrożenia młodzieży:

  • Wdrażaniu Szkolnego Programu Oddziaływań Profilaktycznych, którego realizację podjęły wszystkie placówki oświatowe.

 1. Kształtowaniu poszanowania zdrowia i kultury fizycznej, a w tym:

 • kształtowanie postawy trzeźwościowej,

 • kształtowanie umiejętności dokonywania właściwego wyboru oraz wzmacnianie woli „palić papierosy - nie palić”,

 • zapoznanie z mechanizmami fizjologicznymi i psychologicznymi brania narkotyków,

 • kształtowanie umiejętności kontrolowanego zażywania leków,

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy.

Należy stwierdzić, iż podejmowane przez wszystkie podmioty działania mające na celu ograniczenie przestępczości i minimalizowania zjawisk patologiczych, a tym samym wpływających na poczucie wzrostu bezpieczeństwa, przynoszą rezultaty.

Działające na terenia miasta i gminy Pyrzyce instytucje: Prokuratura Rejonowa, Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji ściśle współpracują z lokalnym samorządem.

Zdiagnozowane zostały istotne obszary zagrożeń na terenie gminy, które zmierzały do:

 • poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez koncentrację sił i środków na działania redukujące zagrożenia w miejscach uznawanych powszechnie za niebezpieczne ze względu na popełniane wykroczenia i przestępczość pospolitą,

 • podniesienie bezpieczeństwa w ruch drogowym poprzez rozwinięcie działań edukacyjnych i niezwłoczne występowanie do zarządców dróg o likwidację stwierdzonych zagrożeń,

 • obniżenia skali zagrożeń w kategoriach , w których odnotowano wzrost aktywności przestępców przeciwko życiu i zdrowiu, kradzieży cudzej rzeczy, rozboje i wymuszenia rozbójnicze,

 • kontynuacji działań mających na celu ochronę nieletnich przed przestępczością, narkotykami, alkoholem, demoralizacją i przemocą.

Prowadzone działania, przyniosły oczekiwane rezultaty. Zarysował się spadek dotyczący przestępczości w zakresie stwierdzonych przestępstw.

Działania te i inne będą w dalszym stopniu kontynuowane. Do tych celów będą sukcesywnie włączane inne podmioty, które mają pozytywne oddziaływanie na wzrost poczucia bezpieczeństwa, a do tej pory były mało aktywne.

Identyfikacja problemów

    • brak Straży Miejskiej,

    • niewystarczające zaplecze sprzętowe i lokalowe

jednostek OSP,

    • konieczność modernizacji jednostek OSP,

    • brak Gminnego Centrum Reagowania,

    • brak monitorowania miejsc najbardziej zagrożonych

patologią,

    • brak wideoradaru.

III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

W celu zmniejszenia problemów określonych w dziale II należałoby zrealizować następujące zadania:

Sfera materialna:

 1. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury.

 2. Poprawa stanu substancji mieszkaniowej.

Jakość życia:

 1. Wzrost dochodów budżetowych Gminy.

 2. Ochrona środowiska naturalnego.

 3. Zmniejszenie poziomu bezrobocia.

Sfera kultury i oświaty:

 1. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych .

 2. Zakończenie budowy Pyrzyckiego Domu Kultury.

 3. Remont obiektów zabytkowych.

 4. Modernizacja basenu.

 5. Doposażenie szkół, świetlic, bibliotek.

Sfera gospodarki:

 1. Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej przestrzeni produkcyjnej.

 2. Tworzenie nowych miejsc pracy.

 3. Wykorzystanie rezerwy ciepła szczególnie w okresie letnim.

 4. Zrównanie szans rolnictwa w konkurencji z rolnictwem w Unii Europejskiej.

 5. Rozwój turystyki.

Lista zadań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe:

Rozwój systemu infrastruktury technicznej

Priorytet 1

 • Budowa systemu kanalizacji w gminie Pyrzyce.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków.

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie.

 • Modernizacja ulic i dróg gminnych, osiedlowych.

 • Wymiana sieci wodociągowej w mieście Pyrzyce.

 • Wymiana sieci ciepłowniczej w mieście Pyrzyce.

 • Rozbudowa oświetlenia drogowego.

Poprawa stanu środowiska naturalnego

Priorytet 1

 • Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w ramach kontynuowania Programu Gospodarki Odpadami

 • System Gospodarki Odpadami wraz z recyklingiem.

Poprawa stanu środowiska kulturowego

Priorytet 1

 • Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Poprawa warunków i jakości życia

Priorytet 1

 • Tworzenie nowych miejsc pracy.

 • Dokończenie budowy Pyrzyckiego Domu Kultury.

 • Budowa lokali socjalnych.

 • Budowa Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji.

 • Modernizacja basenu miejskiego.

 • Modernizacja stadionu.

 • Budowa ścieżek rowerych.

 • Budowa plaży publicznej nad Jeziorem Miedwie.

 • Budowa nowych oraz remont istniejących świtlic wiejskich.

 • Modernizacja bazy sportowej.

 • Modernizacja bazy oświatowej.

 • Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych ( m.in. szkoły, ZOZ).

 • Modernizacja budynków OSP.

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW.

 1. planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 - 2006

  1. „System kanalizacji sanitarnej w Gminie Pyrzyce”

Jest to zadanie inwestycyjne wchodzące w skład wspólnego projektu złożonego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim do Funduszy Spójności pn.: „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu jego ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Szczecina oraz terenów przyległych do jeziora”. Beneficjentem będzie Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

Rozpoczęcie zadania planowane jest w 2005r. (Gmina wykona dokumentację techniczną). Roboty budowlane planowane są na lata kolejne.

Jest to zadanie priorytetowe, mające na celu polepszenie jakości wód w zlewni jeziora Miedwie, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami przesyłowymi i przepompowniami. Zakończenie projektu przyniesienie oczekiwane rezultaty założone w przyjętej „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”, a mianowicie: znaczącą poprawę jakości wody przeznaczonej na spożycie dostarczanej mieszkańcom Szczecina.

Ponadto, wzrośnie skuteczność ochrony różnorodności ekosystemów biologicznych w wodach jeziora i rzek do niego wpływających, a także na terenach przylegających do cieków wodnych rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów ochrony gatunkowej zwierząt, itp.

Kolejność realizacji:

Etap I - modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków,

budowa kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej oraz deszczowej w mieście Pyrzyce, budowa kanalizacji grawitacyjnej, kolektorów tłocznych wraz z przepompowniami w miejscowościach: Brzezin - Turze - Młyny - Ryszewko, Giżyn, Ryszewo-Okunica, Żabów, Czernice,

Etap II - budowa kanalizacji grawitacyjnej, kolektorów tłocznych wraz z przepompowniami w miejscowościach: Letnin, Nowielin, Nieborowo, Obromino - Pstrowice, Stróżewo, Rzepnowo, Krzemlin - Mielęcin.

Przewidywany zakres zadania:

L.p. L.p.

ŁĄC ŁĄCZNE ZESTAWIENIE

J.m.

Ilość

1 1 1.

PrzyPrzydomowe oczyszczalnie ścieków

kpl.

2

2 2 2.

ZbioZbiornik bezodpływowy

kpl.

2

333 3.

PrzePrzepompownie ścieków (sieciowe, główne)

kpl.

27

444 4.

PrzePrzepompownie przydomowe

kpl.

41

555 5.

Rur Rurociąg tłoczny DN 63 PE

mb

17 070

666 6.

Rur Rurociąg tłoczny DN 75 PE

mb

7 300

777 7.

Rur Rurociąg tłoczny DN 90 PE

mb

1 300

888 8.

Rur Rurociąg tłoczny DN 110 PE

mb

3 000

9 9.

Rur Rurociąg tłoczny DN 125 PE

mb

3 000

10.

Rur Rurociąg tłoczny DN 150 PE

mb

7 750

11 11.

Kan Kanały grawitacyjne sanitarne DN 500 PVC

mb

1 032

12 12.

Kan Kanały grawitacyjne sanitarne DN 400 PVC

mb

500

13 13.

Kan Kanały grawitacyjne sanitarne DN 315 PVC

mb

247

14 14.

Kan Kanały grawitacyjne sanitarne DN 250 PVC

mb

709

15 15.

Kan Kanały grawitacyjne sanitarne DN 200 PVC

mb

32 690

16 16.

Przy Przyłącza domowe DN 160 PVC

mb

20 465

17 17.

Kan Kanały grawitacyjne deszczowe DN 800

mb

48

18 18.

Kan Kanały grawitacyjne deszczowe DN 600

mb

304

19 19.

Kan Kanały grawitacyjne deszczowe DN 300

mb

700

20 20.

Kan Kanały grawitacyjne deszczowe DN 200

mb

60

21 21.

Zasi Zasilenie elektroenergetyczne przepompowni

kpl.

27

Przewidywany koszt budowy I i II etapu szacuje się na około 21.786.470,- zł.

(dane wg koncepcji budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Pyrzyce).

Źródła finansowania:

   • budżet beneficjenta - 10% (pożyczka z WFOŚiGW

w Szczecinie)

   • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 15%

   • Środki UE - 75% - Fundusz Spójności

We wdrażanie projektu zaangażowany jest Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Lokalizacja w/w inwestycji nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z Halą Widowiskowo - Sportową w Pyrzycach

Do zakończenia inwestycji prowadzonej od 18 lat pozostały następujące elementy:

   • ocieplenie budynków szkoły,

   • prace wykończeniowe w kuchni wraz z wyposażeniem,

   • dźwig,

Na wykonanie docieplenia szkoły złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004.

Wykonanie termoizolacji ścian przyczyni się do poprawy warunków nauki i pracy w szkole. Młodzież szkolna będzie przebywała w pomieszczeniach, spełniających wszelkie normy cieplne, co zwiększy komfort nauki dla uczniów jak i dla wykładających nauczycieli. Przyczyni się to również do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, poprawi estetykę zewnętrzną budynku.

Przewidywany koszt zadania (termoizolacja): 512.400,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 15%

- środki UE - 75%

- budżet państwa - 10%

Przewidywany koszt pozostałych zadań : 492.600,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 15%

- środki UE - 75%

- budżet państwa - 10%

Przewidywany sumaryczny koszt: 1.005.000,-

3. Budowa Pyrzyckiego Domu Kultury.

To najdłuższa historycznie budowa w mieście. Początek jej budowy sięga jeszcze roku 1981.

Do zakończenia całości zadania pozostaje wykonać:

 • elewację budynku,

 • wykończenie pomieszczeń piwnic ( oddano do użytku część pomieszczeń piwnic od strony ul. Stargardzkiej),

 • wykończenie pomieszczeń parteru przeznaczonych na lokal gastronomiczny,

 • wykończenie sali kinowej,

 • wykończenie pomieszczeń II piętra.

W roku 2004 wykonano projekt techniczny elewacji. W pierwszej kolejności planowane jest jej wykonanie.

Przewidywany koszt całego zadania: 1.950.000, - zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 15%

- środki UE - 75%

- budżet państwa - 10%

4. Przebudowa ulic: Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach.

Ulica Gabriela Narutowicza łączy drogę krajową z wojewódzką. Stan techniczny nawierzchni jezdni wymaga gruntownego remontu. Przebudowa uwzględni m.in. miejsca parkingowe po jednej stronie jezdni ul. G. Narutowicza. Przebudowana zostanie również ul. Pod Lipami - ważna komunikacyjnie droga osiedla mieszkaniowego.

Poprawi się jakość życia mieszkańców osiedla mieszkaniowego usytuowanego między ulicami Gabriela Narutowicza, ks. Bogusława X oraz Pod Lipami. Wzrośnie bezpieczeństwo dzieci oraz możliwości rozwoju firm, sklepów, punktów usługowych itp.

Ulica Gabriela Narutowicza (długość - 228 m):

 • Ulica jednokierunkowa.

 • Charakter ulicy dojazdowej z ograniczeniem ruchu pojazdów ciężkich.

 • Wyznaczenie miejsc parkingowych w obszarze przebudowywanej ulicy. Stanowiska postojowe usytuowane wzdłuż jezdni. W obszarze pawilonów handlowych budowa wydzielonego parkingu ze stanowiskami (18) usytuowanymi pod kątem 60o .

 • Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni do 4,0 m.

 • Nawierzchnia wydzielonych parkingów z kostki betonowej.

 • Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej.

Ulica Pod Lipami (długość 175m):

 • Ulica jednokierunkowa na odcinku pomiędzy budynkami 24-28.

Szerokość jezdni 4,0 m.

 • Ulica dwukierunkowa na długości budynku 22. Szerokość jezdni 4,5 m.

 • Charakter ulicy dojazdowej o niewielkim natężeniu ruchu.

 • Konieczność zapewnienia możliwości za i wyładunku dla sklepów zlokalizowanych w tym obszarze.

 • Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej.

 • Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na około 350.000,- zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, częściowo (ul. Pod Lipami) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Powyższa inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

 1. Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do terenów inwestycyjnych przy ul. Stargardzkiej w Pyrzycach.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany koszt zadania: 350.000,- zł

Źródła finansowania:

-budżet Gminy - 50%

-środki UE - 50%

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Powyższa inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

 1. Adaptacja sklepu na świetlicę wiejską w Krzemlinie

Planuje się adaptację budynku sklepu na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz biblioteki w Krzemlinie. Projekt techniczny przewiduje m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan oraz budowę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, budowę przyłączy, wymianę pokrycia dachowego.

Przewidywany koszt zadania: 300.000,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Powyższa inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

 1. Uzbrojenie terenów przy ul. Lipiańskiej.

Planowana inwestycja przewiduje uzbrojenie terenu do nowopowstałych działek budowlanych przy ul. Lipiańskiej. Przewidziano około 30 działek o pow. do 1 000 m2.

Przewidywany koszt zadania: 450.000,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja w trakcie opracowania jest plan zagospodarowania przestrzennego. Powyższa inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

 1. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Pyrzyce.

Planuje się budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na istniejącym nasypie po rozebranej linii kolejowej na trasie Pyrzyce - Płońsko. Zadanie planuje się wykonać wspólnie z gminą Przelewice.

Rozwój turystyki, a tym samym rozwój turystyki rowerowej wychodzi naprzeciw rozwojowi systemów transportowych nie szkodzących środowisku oraz jest zachętą do korzystania z niesilnikowych środków transportu. Głównym celem jest kształtowanie proekologicznych zachowań komunikacyjnych mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu, ochrona wartości naturalnych i kulturowych, poprawa estetyki, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Pośrednio chcemy uzyskać wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, wzrost zdrowotności, wzrost kontaktów międzyludzkich, zwiększenie dostępności obszarów gminy i okolic poprzez wykorzystanie roweru jako środka lokomocji w codziennych podróżach.

Budowa ścieżki rowerowej zapewni ochronę rowerzystom, gdyż będą mogli omijać przeciążone ruchem samochodowym drogi. Wobec czego podróżowanie rowerem będzie dużo bezpieczniejsze. Bezpośrednio na realizacji projektu skorzysta nie tylko społeczność lokalna, ale również turyści krajowi i zagraniczni. Oprócz bezpieczeństwa ruchu drogowego turyści rowerowi poszukują również atrakcyjnych tras, które prowadzą ich przez najbardziej ciekawe obszary, umożliwiając kontakt z tym, co stanowi o unikalności miejsca ich wędrówki oraz oferując różne możliwości odpoczynku.

Na trasie planowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Brzesko znajduje się Sanktuarium Maryjne, natomiast w Przelewicach Ogród Dendrologiczny, który jest dużą atrakcją przyrodniczą.

Obecnie posiadamy projekt techniczny ścieżki o długości 1 215 m w miejscowości Pyrzyce, na odcinku od ul. Stargardzkiej do ul. Ciepłowniczej. (Projekt techniczny z maja 2002r., pozwolenie na budowę z 09.05.2003r.)

W roku 2004 wykonana zostanie dokumentacja techniczna odcinka ścieżki rowerowej od ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach do Brzeska.

Przewidywany koszt budowy I etapu (ul. Stargardzka - Mechowo):

1.000.000,-zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%

Przewidywany koszt II etapu (ul. Ciepłownicza - Przelewice-do granic gminy):

850 000,-

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%

Trwa procedura przejmowania nasypów kolejowych po nieczynnej linii kolejowej Pyrzyce - Gryfino. W etapie budowy ścieżki rowerowej w stronę Gryfina inwestycja prowadzona byłaby wspólnie z gminą Bielice i Gryfino.

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Lokalizacja w/w inwestycji nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

 1. Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2003r. W budynku przewidziano garażowanie dwóch wozów bojowych oraz pomieszczenie socjalne, biurowe oraz magazynek odzieży. Przy budowie zaangażowana jest miejscowa OSP, prace wykonywali również bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicznych.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 238 403,57 zł.

Do zakończenia inwestycji pozostanie:

 • stolarka okienna i drzwiowa,

 • ścianki działowe,

 • roboty instalacyjne: wod.-kan., elektryczne,

 • roboty wykończeniowe w środku budynku,

 • elewacja,

 • urządzenie terenu.

Wartość pozostałych robót wg kosztorysu inwestorskiego określa się na

155.000,-zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 50%

- dotacje (KSR-S, MSWiA) - 50%

 1. Budowa świetlicy wiejskiej Brzezin - Ryszewo

Planuje się budowę świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców dwóch miejscowości: Brzezin i Ryszewo. Przewidziano budowę sali wraz z zapleczem socjalnym.

Przewidywany koszt zadania: 450.000,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%

Na przedmiotową inwestycję wydano Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna.

 1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rolnej

Ul. Rolna w Pyrzycach jako jedna z ostatnich dróg gminnych nie posiada oświetlenia ulicznego. Przy tej ulicy działa oddana do użytku w 2004 roku Hala Widowiskowo - Sportowa. Korzystają z niej dzieci, młodzież a również mieszkańcy Pyrzyc także w godzinach wieczornych. Stwarza to wielkie niebezpieczeństwo.

Planowane jest zainstalowanie 11 punktów świetlnych oraz wbudowanie 430 m linii kablowej.

Koszt zadania wynosi: 50.000,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Lokalizacja w/w inwestycji nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

 1. Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do terenów inwestycyjnych przy ul. Szczecińskiej w Pyrzycach.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany koszt zadania: 100.000,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 50%

- środki UE - 50%

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Lokalizacja w/w inwestycji nie jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

 1. Remont kapitalny sali w Nowielinie.

Sala wiejska w Nowielinie wymaga kapitalnego remontu, m.in. wymiany dachu.

Gmina posiada dokumentację techniczną inwestycji.

Koszt zadania wynosi: 78.600,- zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 25%

- środki UE - 75%.

 1. Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji .

Koncepcja przewiduje modernizację istniejącego basenu kąpielowego z zadaszeniem i rozszerzeniem funkcji o usługi rehabilitacyjne, wykorzystujące lecznicze walory wód geotermalnych. Zmodernizowana pływalnia pozwoliłaby rozszerzyć program nauki pływania na całą populację dzieci i młodzieży gminy a nawet powiatu pyrzyckiego.

Podstawową funkcją Centrum Rehabilitacji, które powstałoby w oparciu o solanki geotermalne mające właściwości lecznicze, będzie dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną naszych mieszkańców.

W roku 2005 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

Realizację zadania planuje się przeprowadzić w ramach umowy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w latach następnych.

Przewidywany koszt zadania: 10.000.000,- zł

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Zapis w planie był, iż są to tereny rekreacyjno-sportowe, powiększenie w kierunku północno-wschodnim i nie jest sprzeczny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.).

15. System Gospodarki odpadami wraz z recyklingiem.

Inwestycję prowadzić będzie Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

Zgodnie z opracowanym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyrzyce koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 4 126 000,- zł

Źródła finansowania:

- budżet beneficjenta - 25%

- środki UE - 75%

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, z dniem 31 grudnia 2002 roku stracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXV/149/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 11 grudnia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 2, poz. 26 z późniejszymi zmianami). Zapis w planie był, iż są to tereny przeznaczone pod wysypisko odpadów dla miasta i gminy Pyrzyce. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001r.) obszar został wskazany pod składowisko odpadów.

Realizacja przedsięwzięć Gminy w gospodarce odpadami w okresie do roku 2006.

Lp

Zadania

Opis przedsięwzięcia

Okres realizacji

Źródła finansowania

1

Selektywna zbiórka odpadów

- wdrożenie programu edukacji na terenie gminy Pyrzyce

2005 - 2006

Środki własne

GFOŚiGW

- wspieranie tworzeniu instalacji przetwarzania odpadów surowcowych

2005 - 2006

Środki własne

GFOŚiGW

2

Tworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych

- utworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych

2006

Środki własne

GFOŚiGW

16. Inwestycje prowadzone przez inne podmioty gospodarcze.

Na terenie Gminy Pyrzyce funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych i przemysłowych.

Do największych, wciąż rozwijających się należy szwedzka Firma BACKER - OBR, produkująca elementy grzejne do różnego rodzaju urządzeń. Firma, która wybudowała kolejną nową halę o powierzchni 2550 m2 obecnie zatrudnia 660 osób.

W 2005r. firma NORD ma rozpocząć budowę nowego zakładu przemysłu cukierniczego przy ul. Stargardzkiej. Budowę szklarni przy ul. Ciepłowniczej planuje KORSPORT. Natomiast rozbudowę planuje Zakład Produkcyjny EUROPA - SYSTEMS w Żabowie. Modernizację odlewni żeliwa ma wykonać BS Odlewnia Pyrzyce Sp.z o.o.

Na terenie miasta powstaje kolejny zakład budowlany - baza (hala, warsztat, myjnia) przy ul. Warszawskiej. Inwestorem tego zadania jest Pan Jan Ksel.

Państwo Henryka i Franciszek Dudziak kontynuują rozpoczętą inwestycję:

Dom pogrzebowy z kaplicą oraz zapleczem.

Inne zakłady, które mają w planach inwestycje to: Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska Kościan, Zakład Odzieżowy „Falkon”, Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne, Produkcja Pieczarek w Nowielinie, Zakład Robót Drogowych „Remdróg”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Szczecińska Centrala Nasienna, Poznańska Hodowla Roślin w Krzemlinie, POM-MED - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, „Konsmel” Sp. z o.o., , SHARMAN produkujący przyprawy do wędlin oraz Zakład Produkcji Akwariów w Ryszewku.

W Pyrzycach rozwija się również handel i usługi m.in. liczne sklepy spożywczo-przemysłowe jak, restauracje, sklepy odzieżowe i obuwnicze, kawiarnie oraz stacje paliwowe.

 1. planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach następnych - w okresie 2007 - 2013

- Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w okresie do roku 2010

Zadania i cele jakie mają być realizowane przez Gminę w grupie czynności strategicznych podjętych do realizacji do roku 2010:

  1. Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych oraz lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa.

  1. Stworzenie systemu zbiórki odpadów komunalnych obejmującego 100% wytwórców.

  1. Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi.

  1. Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi.

  1. Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych.

  1. Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

- działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% w 2006 r. i 50% w 2010r.

- instalacja linii unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych o odpowiedniej wydajności.

7. Stworzenie i rozwój systemu zbiórki odpadków budowlanych i rozbiórkowych (gruzu):

- działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 15% w 2006 r. i 40% w 2010r.

 1. Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych:

- działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 15% w 2006 r. i 50% w 2010r.

 • Inne zadania przewidywane w Gminie Pyrzyce do realizacji

w latach 2007 - 2013.

Tereny wiejskie

   • budowa strefy ekonomicznej Ryszewko-Nieborowo,

   • budowa nowych oraz remont istniejących świetlic,

   • budowa nowej oraz remont istniejącej bazy oświatowej,

   • remonty budynków i obiektów zabytkowych,

   • utwardzenie dróg polnych,

   • przebudowa drogi Pyrzyce-Ryszewko

   • remont istniejącej bazy oświatowej,

   • wymiana sieci wodociągowej,

   • wymiana sieci ciepłowniczej (wewnątrz osiedli),

   • budowa nowych oraz remont istniejących chodników i dróg,

   • remont istniejących oraz zakup nowych wiat przystankowych,

   • budownictwo socjalne,

   • urządzenie cmentarzy,

   • remonty budynków zabytkowych m.in. kościoły,

   • rozbudowa oświetlenia ulicznego,

   • termoizolacja budynków,

   • remont istniejących remiz OSP,

   • budowa plaży publicznej nad Jeziorem Miedwie,

   • remonty obiektów zabytkowych,

   • zagospodarowanie terenów osiedlowych,

   • remont istniejących oraz budowa nowych dróg i chodników osiedlowych.

Miasto Pyrzyce

   • modernizacja dróg miejskich, gminnych,

   • remont istniejącej bazy oświatowej,

   • wymiana sieci wodociągowej,

   • wymiana sieci ciepłowniczej (wewnątrz osiedli),

   • modernizacja pomieszczeń w „starym” skrzydle SP2 dla potrzeb kompleksu sportowego

   • modernizacja stadionu miejskiego ,

   • budownictwo socjalne,

   • urządzenie cmentarza,

   • remonty gminnych obiektów zabytkowych m.in. mury obronne, baszty,

   • remonty obiektów zabytkowych m.in. kościół,

   • remont siedziby władz samorządowych (Ratusz),

   • termoizolacja budynków,

   • remont istniejących oraz budowa nowych dróg, chodników osiedlowych,

   • zagospodarowanie terenów zielonych osiedlowych,

   • rekultywacja Jeziora Pyrzyckiego,

   • wprowadzenie programu e-Gmina,

   • rozbudowa oświetlenia ulicznego,

   • zakup wiat autobusowych.

Na powyższe zadania będące zadaniami własnymi gminy - Gmina Pyrzyce będzie się starała o środki z Unii Europejskiej.

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA

Planowane zadania spójne są ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Pyrzyce dysponuje dokumentami, będącymi wytycznymi do działań w różnych dziedzinach życia społeczno - gospodarczego:

 1. Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy na lata 2000-2006.

 2. Strategia Rozwoju Gminy Pyrzyce.

 3. Kierunki Rozwoju Gminy Pyrzyce.

 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla miasta i gminy Pyrzyce.

VI. EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO

Efekty realizacji Programu Rozwoju Lokalnego w latach 2004 - 2006 w zależności od obszaru problemowego przedstawiają się następująco:

 1. Rozwój systemu komunikacji

 • przebudowa dróg i chodników na długości 403 m.

Poprawie ulegnie stan techniczny ulicy łączącej drogę wojewódzką z krajową oraz ulicy gminnej, wewnętrznej.

 1. Rozwój systemu infrastruktury

 • budowa systemu kanalizacji w gminie Pyrzyce - 96.175 mb rurociągów.

Miejscowości w Gminie Pyrzyce zostaną skanalizowane.

 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie - uzbrojone zostaną dwie działki inwestycyjne.

Inwestycja umożliwi rozwój dwóch firm, wiąże się to z powstaniem nowych miejsc pracy.

 • uzbrojenie terenów - przy ul. Lipiańskiej.

Powstaną tereny pod zabudowę.

- rozbudowa oświetlenia drogowego, 430 m linii kablowej, 11 punktów świetlnych.

Oświetlona zostanie jedna z ostatnich gminnych ulic, tym samym zwiększy się bezpieczeństwo ludzi. Przy ul. Rolnej znajduje się Hala Widowiskowo-Sportowa.

- infrastruktura społeczna

 • ocieplenie, wykończenie pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem oraz zakup dźwigu w Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

Wykonanie zadań pozwoli na zakończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, poprawie ulegną warunki nauczania oraz pracy w szkole, zmniejszą się koszty ogrzewania,

 • ocieplenie Pyrzyckiego Domu Kultury,

Poprawie ulegną warunki pracy w PDK, zmniejszą się koszty ogrzewania, poprawie ulegnie estetyka miasta,

 • budowa strażnicy OSP,

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo p.poż.

 • budowa nowej, adaptacja budynku na świetlicę oraz remont istniejącej świetlicy wiejskiej:

nowa świetlica Ryszewo-Brzezin

adaptacja sklepu na świetlicę w Krzemlinie

remont świetlicy w Nowielinie

Poprzez inwestycje nastąpi aktywizacja społeczności wiejskich.

 • budowa ścieżki rowerowej - 6.200 m

Stworzony zostanie profesjonalny szlak rowerowy, zapewniający bezpieczeństwo rowerzystom. Nastąpi aktywizacja mieszkańców, promocja zdrowego sposobu życia,

- budowa Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji.

Inwestycja pomoże w promocji zdrowego sposobu życia, rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy Pyrzyce.

 1. Poprawa stanu środowiska naturalnego

- modernizacja oczyszczalni ścieków,

- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych.

 1. Poprawa warunków i jakości życia

- tworzenie nowych miejsc pracy ze względu na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, powstanie nowego zakładu pracy NORD oraz rozbudowa BACKER-OBR.

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006

Źródła finansowania Programu Rozwoju Lokalnego:


Plan finansowy oraz źródła finansowania na lata 2004-2006

Lp.

Nazwa zadania

Harmonogram

w latach

Wartość

Zadania

(zł)

Źródła finansowania

(zł)

Środki własne

Środki

Unii Europejskiej

Inne źródła

2004

2005

2006

Lata następne

1.

System kanalizacji sanitarnej w Gminie Pyrzyce.

(PPK)

X

X

X

21.786.470,00

10%

2.178.647,00

(pożyczka WFOŚiGW)

75%

16.339.852,00

(Fundusz spójności)

15%

3.267.971,00

(WFOŚiGW)

2.

Rozbudowa SP 2 wraz z Halą Widowiskowo - Sportową

w Pyrzycach

Termoizolacja

X

X

512.400,00

15%

76.860,00

75%

384.300,00

ZPORR

10%

51.240,00

(MENiS)

Kuchnia

Dźwig

X

492.600,00

15%

73.890,00

75%

369.450,00

ZPORR

10%

49.260,00

(MENiS)

3.

Budowa Pyrzyckiego Domu Kultury.

X

X

X

X

1.950.000,00

15%

292.500,00

75%

1.462.500,00

ZPORR

10%

195.000,00

(MENiS)

4.

Przebudowa ulic: Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach.

X

350.000,00

25%

87.500,00

75%

262.500,00

ZPORR

-

Lp.

Nazwa zadania

Harmonogram

w latach

Wartość zadania

(zł)

Źródła finansowania

(zł)

Środki własne

Środki

Unii Europejskiej

Inne źródła

2004

2005

2006

Lata następne

5.

Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do terenów inwestycyjnych przy ul. Stargardzkiej w Pyrzycach

X

350.000,00

50%

175.000,00

50%

175.000,00

ZPORR

-

6.

Adaptacja sklepu na świetlicę wiejską w Krzemlinie

X

300.000,00

25%

75.000,00

75%

225.000,00

SPO, ZPORR

-

7.

Uzbrojenie terenów przy ul. Lipiańskiej

X

450.000,00

25%

112.500,00

75%

337.500,00

ZPORR

-

8.

Budowa ścieżki rowerowej Pyrzyce - Brzesko - Przelewice.

I ETAP

(Pyrzyce-

Mechowo)

X

X

1.000.000,00

25%

250.000,00

75%

750.000,00

ZPORR

-

II ETAP

(Mechowo-Przelewice do granic gminy Pyrzyce)

X

850.000,00

25%

212.500,00

75%

637.500,00

ZPORR, SPO

-

Lp.

Nazwa zadania

Harmonogram

w latach

Wartość zadania

(zł)

Źródła finansowania

(zł)

Środki własne

Środki

Unii Europejskiej

Inne źródła

2004

2005

2006

Lata następne

9.

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku

X

X

X

155.000,00

50%

77.500,00

-

50%

77.500,00

KSR-S, MSWiA

10.

Budowa świetlicy wiejskiej Brzezin - Ryszewo

X

X

450.000,00

25%

112.500,00

75%

337.500,00

SPO, ZPORR

-

11.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rolnej

X

50.000,00

25%

12.500,00

75%

37.500,00

ZPORR

-

12.

Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do terenów inwestycyjnych przy ul. Szczecińskiej w Pyrzycach.

X

100.000,00

50%

50.000,00

50%

50.000,00

ZPORR

-

13.

Remont kapitalny sali w Nowielinie

X

X

78.600,00

25%

19.650,00

75%

58.950,00

SPO, ZPORR

-

14.

Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji

(PPP)

X

X

X

10.000.000,00

10%

1.000.000,00

środki beneficjenta

75%

7.500.000,00