Uchwała Nr XXX/223/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność


Uchwała Nr XXX/223/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203); art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Zasady Współpracy Gminy Pyrzyce z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” stanowiący załącznik nr 1 oraz „Wytyczne dla wnioskodawców” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr XXX/223/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PYRZYCE

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

PREAMBUŁA

Rada Miejska w Pyrzycach

Zważywszy, że:

 • priorytetem dla mieszkańców jest zapewnienie im możliwości zaspokajania ich potrzeb i stworzenie warunków rozwoju,

 • istotne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi,

 • istotą sukcesu społeczności demokratycznej jest aktywność wszystkich mieszkańców,

 • dobra współpraca samorządu lokalnego i sektora pozarządowego sprzyja tworzeniu i umacnianiu struktur społecznych,

 • istotny jest powszechny dostęp do wspólnie wypracowanych standardów,

 • aktywna i zorganizowana działalność sektora pozarządowego pozwala na dokonanie nowego podziału zadań pomiędzy sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi,

 • istotne jest, aby człowiek mógł działać zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.

Oraz przekonana, że:

 • wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot,

 • współpraca z obywatelami musi realizować się na zasadach partnerskich.

Uchwala niniejsze „ Zasady Współpracy Gminy Pyrzyce ”, jako wyraz polityki Gminy Pyrzyce wobec organizacji pozarządowych, w celu zapewnienia lepszych warunków do funkcjonowania organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy Pyrzyce, Rada Miejska i Burmistrz Pyrzyc będą wspierać ich inicjatywy, zmierzające do umocnienia organizacji pozarządowych.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Ilekroć w Zasadach mowa jest o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.),

 2. Gminie - rozumie się przez to Gminę Pyrzyce,

 3. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Pyrzyc,

 4. Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Pyrzycach,

 5. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Pyrzycach,

 6. Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych Urzędu,

 7. Komisji OD - rozumie się przez to Lokalną Komisję Opiniująco - Doradczą,

 8. Radzie Organizacji - rozumie się przez to Radę Organizacji Pozarządowych Pyrzyc,

 9. organizacjach pozarządowych -rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

 10. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy,

 11. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 118 ust. 4 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

ZASADY, KIERUNKI I OBSZARY ROZWOJU WSPÓŁPRACY

Art. 2

 1. Rada przyjmuje , iż zadania własne Gminy a w szczególności zadania publiczne wymienione w art. 4 ustawy, realizowane będą we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dobrowolnie i zgodnie ze swoim statutem, podejmą taką współpracę.

 2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter priorytetowy.

 3. Strategicznym celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej, a szczególnie poszerzanie i popieranie postaw obywatelskich oraz promowanie wolontariatu.

 4. Priorytety i programy współdziałania opracowywane są przy szerokim współudziale społeczności lokalnej.

 5. Realizacja współpracy odbywa się poprzez upowszechnianie i wykorzystywanie najlepszych rozwiązań krajowych i zagranicznych dotyczących współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w krajach Unii Europejskiej.

 6. Rozwój usług społecznych realizowany jest poprzez wypracowywanie, ustanawianie i przestrzeganie standardów.

Art. 3

Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz współuczestnictwa i równości w traktowaniu wszystkich podmiotów objętych współpracą.

Art. 4

 1. Rada każdego roku uchwali Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zapewniając środki na jego realizację.

 2. Roczny Program Współpracy zawiera cele, priorytety, zadania i działania jakie Gmina realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 3. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaje opracowany przez Komisję OD.

 4. Roczny Program Współpracy tworzony jest po dokonaniu wspólnej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej poprzez przedstawienie przez organizacje pozarządowe informacji z zakresu zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej - co najmniej raz do roku do 30 września.

Art. 5

 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w obszarach zadań publicznych wymienionych w art. 4, pkt. 1 ustawy, zgodnych z zadaniami Gminy.

 2. Priorytetowe zadania współpracy na dany rok kalendarzowy będzie określał Roczny Program Współpracy.

Art. 6

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi zmierza w szczególności do:

  1. tworzenia systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

  2. umożliwienia szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej,

  3. współtworzenia kultury i zagospodarowywania wolnego czasu mieszkańców,

  4. promocji i popularyzacji własnego regionu.

ROZDZIAŁ III

PODMIOTY REALIZUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

Art. 7

 1. Rada - w zakresie wyznaczania głównych kierunków rozwoju i priorytetów współpracy oraz uchwalania rocznego programu współpracy, zapewniając w budżecie środki na jego realizację.

 2. Komisje Rady - w zakresie opiniowania współpracy w poszczególnych branżach objętych współpracą.

 3. Burmistrz - w zakresie podejmowania decyzji w sprawie realizacji współpracy.

 4. Pełnomocnik - w zakresie całościowej koordynacji realizacji programów współpracy.

 5. Komisja OD - w zakresie opiniowania projektów ( ofert ) organizacji pozarządowych, opracowywania strategii i rocznych programów współpracy, analizy potrzeb środowiska lokalnego.

 6. Rada Organizacji - w zakresie opiniowania działalności organizacji pozarządowych.

 7. Organizacje pozarządowe - w zakresie realizacji zadań na rzecz mieszkańców oraz uczestnictwo w określaniu lokalnych potrzeb.

ROZDZIAŁ IV

FORMY I PROCEDURY WSPÓŁPRACY

Art. 8

 1. Wnioski organizacji pozarządowych wyrażających gotowość do realizacji zadań statutowych poprzez współpracę z Urzędem umieszczane są w banku danych o organizacjach pozarządowych prowadzonym przez Pełnomocnika.

 2. Rada wyznacza główne kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzez uchwalenie wieloletnich zasad i rocznych programów współpracy.

 3. Burmistrz podejmuje ostateczne decyzje dotyczące zlecenia zadania organizacjom pozarządowym, po uzyskaniu opinii Komisji OD.

 4. Do zadań organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pyrzyce należy uczestniczenie w realizacji zadań zgodnie z rocznymi programami współpracy, a w szczególności:

  • realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnej,

  • uczestniczenie w określaniu oraz analizie potrzeb społeczności lokalnej.

Art. 9

 1. Funkcję koordynatora współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, pełni Pełnomocnik.

 2. Do Pełnomocnika kierowane są wszelkie sprawy dotyczące organizacji pozarządowych.

 3. Do zadań Pełnomocnika należy:

  • nadzór nad działaniami organizacji pozarządowych, w zakresie współpracy z Gminą w realizacji jej zadań,

  • tworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych, działających na terenie gminy Pyrzyce,

  • przetwarzanie informacji o organizacjach pozarządowych na potrzeby Urzędu w zakresie współpracy w realizacji wybranych zadań,

  • pełnienie funkcji konsultacyjno - informacyjnej,

  • monitorowanie prowadzonych projektów,

  • zbieranie i przetwarzanie informacji o projektach finansowanych z budżetu gminy,

  • współpraca z podmiotami realizującymi uchwałę,

  • współorganizowanie spotkań organizacji pozarządowych z terenu Gminy.

Art. 10

 1. Burmistrz powołuje Komisję OD

 2. W skład Komisji OD wchodzi:

  • 4 przedstawicieli samorządu tj.:

   • 2 radnych,

   • 2 przedstawicieli Burmistrza, w tym Pełnomocnik,

4 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych na forum organizacji pozarządowych.

 1. Kadencja członków Komisji OD trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady.

 2. Członkowie Komisji OD wykonują swój mandat nieodpłatnie.

 3. Pracami Komisji OD kieruje przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym zebraniu Komisji OD, na którym również dokonuje się wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 4. Komisja OD może zapraszać na swoje posiedzenia między innymi:

 • przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych,

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,

 • ekspertów.

 1. Do zadań Komisji OD należy:

 • dokonywanie oceny realizacji polityki władz gminy wobec organizacji pozarządowych,

 • proponowanie kierunków oraz strategii współpracy,

 • tworzenie rocznych programów współpracy,

 • opiniowanie ofert ( projektów ) organizacji pozarządowych i działań na rzecz społeczności lokalnej,

 • monitorowanie oraz doskonalenie realizacji współpracy.

Art. 11

 1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.

 2. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie przez Gminę organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych.

 3. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

  • powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

  • wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 • Do form współpracy pozafinansowej należą:

  • wzajemne informowanie się Gminy i organizacji pozarządowych o kierunkach planowanych działań,

  • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym,

  • wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji pozarządowych, w tym konsultacje, szkolenia, konferencje,

  • udzielanie informacji o zewnętrznych możliwościach finansowania zadań organizacji pozarządowych,

  • współpraca w zakresie kontaktów krajowych i międzynarodowych.

  Art. 12

  1. O zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym decyduje Burmistrz, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i po uzyskaniu opinii Komisji OD.

  2. Przekazanie dotacji na realizację danego zadania odbywa się na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Burmistrzem, a jego wykonawcą.

  3. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż dotacje odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ).

  4. Przydzielenie dotacji na realizację zadania własnego gminy organizacjom pozarządowym opiniuje Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej.

  5. Burmistrz powiadamia listownie podmioty, które złożyły oferty na realizację zadania o wynikach konkursu i podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych dotacjach, wskazując podmioty, którym je przyznano. Informacje te zostają umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

  6. Organizacje, które nie zrealizują podjętego zadania lub nie rozliczą prawidłowo otrzymanej dotacji lub w inny rażący sposób naruszą zasady zawarte w niniejszej uchwale, zostają wykluczone przez Burmistrza z możliwości ubiegania się o dotację na okres 3 lat.

  7. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert odbywa się zgodnie z:

   • przepisami ustawy,

   • zapisami dokumentu „ Wytyczne dla wnioskodawców” , który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

 • W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy.

 • ROZDZIAŁ V

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Art. 13

  1. Propozycje oraz wnioski dotyczące rocznych programów współpracy Gminy Pyrzyce , podmioty współpracy mogą zgłaszać do 30 września do Pełnomocnika.

  2. Pełnomocnik przedstawi Radzie w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z realizacji współpracy za rok poprzedni, uwzględniając wnioski zgłoszone przez uczestników współpracy.

  Załącznik Nr 2 do

  Uchwały Nr XXX/223/04

  Rady Miejskiej w Pyrzycach

  z dnia 30 grudnia 2004r.

  „ WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW „

  Niniejsze wytyczne przedstawiają zasady dotyczące sposobu składania ofert i ich wyboru oraz wdrażania projektów, realizowanych w ramach przyznanych dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego z budżetu miasta i gminy Pyrzyce.

  1. ZASADY DOTYCZĄCE NABORU OFERT - WNIOSKÓW O DOTACJE

  1. Kryteria kwalifikacji wniosków.

  Istnieją trzy grupy kryteriów kwalifikacji, które dotyczą:

  • podmiotu ubiegającego się o dotację,

  • propozycji projektów - zadań, na które dotacja może być udzielona,

  • wysokości i rodzajów wydatków, kwalifikujących się do dotacji.

  2.Kwalifikujące się podmioty ( kto może składać wniosek o dotacje na

  zadania z zakresu pożytku publicznego).

  Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

  • prowadzenie działalności pożytku publicznego o charakterze niedochodowym,

  • bezpośrednia odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektu, nie jako pośrednik,

  • posiadanie stabilnego i wystarczającego źródła finansowania, które zapewni kontynuacje wykonania zadania wskazanego w projekcie,

  • posiadanie doświadczenia i przedstawienie swoich możliwości w zakresie zarządzania, odpowiadającym rozmiarom proponowanego projektu.

  Przykłady kwalifikujących się podmiotów:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póź. zm. ),

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

  gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

  Potencjalni wnioskodawcy nie mają prawa uczestniczyć w naborze projektów i otrzymać dotacji jeżeli;

  • ogłosili upadłość lub znajdują się w stanie likwidacji,

  • nie dopełnili zobowiązań dotyczących zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne lub zapłaty podatków, wynikających z działalności,

  • są przedmiotem postępowania sądowego, który skutkuje wyrokiem za oszustwo, korupcję lub inne nielegalne działania, szkodliwe dla interesu finansowego RP,

  • w sposób poważny naruszyli warunki umowy z urzędem lub jednostkami dysponującymi środkami publicznymi, z powodu nie wywiązywania się ze zobowiązań,

  • zostali pozbawieni prawa prowadzenia dotychczasowej działalności na mocy decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych.

  3. Kwalifikujące się projekty:

  • wynikające z zakresu sfery zadań określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z póź. zm. ),

  • dotyczące mieszkańców Gminy Pyrzyce.

  4. Wydatki kwalifikowane

  W interesie wnioskodawcy jest przedstawienie w preliminarzach realnych i faktycznych kosztów przedstawionego projektu.

  Wydatki takie muszą być:

  • niezbędne do przeprowadzenia projektu,

  • poniesione w trakcie trwania realizacji projektu i w czasie obowiązywania umowy,

  • odpowiednio zarejestrowane w księgowości organizacji,

  • możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz potwierdzone oryginałami dokumentów płatności.

  Wnioskodawca do rozliczeń pozostawia u siebie oryginały dokumentów księgowych, na których musi widnieć zapis „ Rozliczono z dotacji Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”, natomiast do rozliczeń u Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych przedstawia rozliczenia wraz z kserokopiami, potwierdzonymi „ za zgodność z oryginałem”.

  5. Wydatki nie kwalifikowane:

  • płatności wynikające ze strat i długów,

  • płatności z poza trwania umowy,

  • zakup gruntów, budynków i lokali,

  • remonty zajmowanych lokali,

  • nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,

  • nagrody finansowe i inne wartościowe nagrody rzeczowe w zawodach i imprezach sportowych,

  • działalność polityczna i religijna,

  • wynagrodzenia zawodników,

  • prowadzenie działalności gospodarczej,

  • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, chyba że jest to niezbędne dla realizacji zadania.

  II. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW

  1. Wniosek oraz dokumenty dodatkowe

  Wnioskodawcy muszą składać wnioski na obowiązującym formularzu, załączonym do niniejszych „ Wytycznych...”. Zaleca się dokładne przestrzeganie zapisów formularza wniosku ( punkt po punkcie ) oraz zachowanie właściwej numeracji stron. Powinien on być wypełniony dokładnie, w sposób jasny i precyzyjny przedstawiać szczegóły realizacji i osiągnięcia zakładanych celów projektu. Ponadto powinien być opatrzony we wszystkie niezbędne załączniki i dodatkowe dokumenty tj.:

  • aktualny odpis z rejestru ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia ),

  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

  • statut organizacji.

  2. Sposób składania wniosków

  Wnioski muszą być dostarczone w zaklejonej kopercie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście ( osoba dostarczająca przesyłkę otrzyma pokwitowanie, potwierdzone podpisem i datą wpływu ) do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (I piętro, pok. nr 133 ). Na kopercie musi się znaleźć pełna nazwa wnioskodawcy, jego adres i tytuł projektu. Wnioski przesłane w inny sposób, np. faxsem, e-mailem, lub dostarczone pod inny adres nie będą brane pod uwagę, ponieważ wnioski muszą być złożone w oryginale.

  3. Termin dostarczenia wniosków

  Wnioski muszą być złożone w terminach podawanych w poszczególnych ogłoszeniach o konkursie.

  4. Dodatkowe informacje

  Pytania na piśmie lub telefonicznie powinny być kierowane do Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, również faxem i pocztą elektroniczną nie później, niż na 10 dni przed upływem terminu składania wniosków ( dot. pytań na piśmie ). Odpowiedzi pisemnie zostaną udzielone nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania wniosków.

  5. Ocena i wybór wniosków

  Proces oceny wniosków rozpoczyna się z chwilą przyjęcia propozycji zadań przez Lokalną Komisję Opiniująco-Doradczą, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc, a kończy się decyzją Burmistrza Pyrzyc o przyznaniu dotacji, wybranym wnioskodawcom.

  Wnioski są oceniane przez Lokalną Komisję Opiniująco-Doradczą, w razie potrzeby wspieraną przez zewnętrznych ekspertów.

  Ocena wszystkich wniosków odbywa się na podstawie poniższych kryteriów:

  1. zgodności administracyjnej ( wniosek jest kompletny, złożony w oryginale, czytelnie wypełniony, podpisany przez osoby uprawnione, zawiera wszystkie wymagane załączniki ),

  2. znaczenia zadania dla realizowanych przez gminę celów i zadań,

  3. możliwości realizacji zadania z budżetu,

  4. co najmniej 20 % finansowy udział własny w faktycznym koszcie zadania,

  5. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,

  6. ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu informacji podanych przez organizację,

  7. analiza i ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych,

  8. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  Kryteria dotyczące oceny wniosków będą każdorazowo ogłoszone w konkursie ofert.

  6. Informacje dotyczące decyzji Burmistrza Pyrzyc o przyznaniu dotacji.

  Wszyscy wnioskodawcy będą poinformowani na piśmie o decyzji pozytywnej lub negatywnej. Odrzucenie wniosku lub nie przyznanie dotacji będzie spowodowane następującymi czynnikami:

  • wniosek wpłynął po terminie,

  • wniosek był nie kompletny lub nie spełniał wymogów formalnych,

  • wnioskodawca jako podmiot nie kwalifikuje się do dotacji,

  • zadania z wniosku nie kwalifikują się do dofinansowania ( nie są zadaniami działalności pożytku publicznego lub nie są zadaniami ustawowymi samorządu ),

  • możliwości finansowe lub techniczne wnioskodawcy nie są wystarczające do realizacji zadania,

  • znaczenie zadania jest zdecydowanie niższe w porównaniu z innymi, wybranymi podmiotami,

  • nastąpiło wyczerpanie środków zaplanowanych w budżecie gminy.

  Decyzja Burmistrza Pyrzyc o odrzuceniu wniosku lub jego nie dofinansowaniu jest

  ostateczna. Nie jest to decyzja administracyjna i nie służy od niej odwołanie.

  III. PROCEDURA PRZY SKŁADANIU OFERT Z WŁASNEJ INICJATYWY

  1. Zamknięte oferty są przekazywane niezwłocznie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, a następnie kierowane są do poszczególnych wydziałów Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych, które w terminie 14 dni:

   • rejestrują ofertę, sprawdzają pod względem formalnym,

   • w terminie 30 dni rozpatrują celowość realizacji określonego zadania publicznego i informują o propozycji rozstrzygnięcia Burmistrza Pyrzyc,

   • w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego Burmistrz Pyrzyc informuje o trybie zlecenia w terminie nieprzekraczajacym 2 miesięcy od daty wpłynięcia oferty.

  IV. UMOWY

  W wyniku pozytywnej decyzji o uzyskaniu przez wnioskodawcę dotacji, zostanie sporządzona umowa z Gminą.

  Maksymalna kwota dotacji będzie określona w umowie i będzie oparta na zaplanowanych wydatkach w budżecie na dany rok.

  Umowa jest sporządzana na podstawie ramowego wzoru umowy ogłoszonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 roku (Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania - Dz.U. nr 193, poz. 1891).

  V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  Podmiot realizujący zadanie podlega wymogom sprawozdawczości zgodnie z zapisami ustawy.

  Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego sporządza się zgodnie z formularzem sprawozdania ogłoszonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 roku (Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania).

  16

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:01:08
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:01:08