Uchwała Nr XXX/225/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 –2009 oraz Planu Gospodarki Odpadami


Uchwała Nr XXX/225/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na

lata 2004 -2009 oraz Planu Gospodarki Odpadami

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229 z 2002r. Nr 74 poz.676 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263) oraz art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628, z 2002r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz.984, Nr 199, poz.1671, z 2003r. Nr 7, poz.78, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1208, Nr 191, poz.1956) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 -2009, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyrzyce pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego oraz Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2. Realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 -2009 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyrzyce powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:05:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:05:23