Uchwała Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”


Uchwała Nr XXX/226/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2005”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203), art. 4 ą ust. 2 ustawy z dnia 29 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143, z 2004r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

  • „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  • „Zasady finansowania i oceny zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zasad wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku” - stanowiący załącznik Nr 2.

  • „Preliminarz kosztów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok” - stanowiący załącznik Nr 3.

§ 2. W związku z zatwierdzeniem Programu określonego w § 1 zapewnia się środki finansowe w rozdziale 85154 budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2005.

§ 3. Zobowiązuje się Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach do realizacji zadań z zakresu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:06:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:06:12