Załączniki Nr 2 i 3 do Uchwały Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

ZASADY FINANSOWANIA I OCENY REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W " GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK"

1.Podstawą decyzji dotyczącej finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest ujęcie zadania w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r." oraz określenie kosztów jego realizacji w załączonym " Preliminarzu kosztów".

2.Środki na realizację zadań ujętych w "GPPiRPA w 2005r." to całość dochodów z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005r., zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami), na które składają się:

  • 200.000,00 zł ujęte w " GPPiRPA na 2005r." na realizację zadań tego Programu.

Powyższe środki zabezpieczone są w dziale 851 - Ochrona zdrowia , rozdziale 85154- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

3.Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest odpowiedzialny za zlecanie zadań ujętych w GPPiRPA, prawidłowe określanie umów, kosztów realizacji oraz nadzór merytoryczny nad realizacją zleconych zadań.

4.Elementem każdej umowy jest zobowiązanie do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadania.

5.Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za:

      • udział w posiedzeniu,

      • przeprowadzenie wywiadu w środowisku na potrzeby Komisji,

      • przeprowadzenie kontroli pięciu punktów sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych,

w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

6.Obsługę finansową Programu prowadzi Urząd Miejski w Pyrzycach.

7.Ocena realizacji Programu odbywa się na posiedzeniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zakończeniu roku rozliczeniowego.

8.Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedkłada Burmistrzowi Pyrzyc sprawozdanie z realizacji zadań Programu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/226/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

PRELIMINARZ KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

2005 ROK”

Par.

Wydatki bieżące - ogółem

200.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe

39.701,-

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.375,-

4110

Składka na ubezpieczenie społeczne

7.422,-

4120

Fundusz pracy

1.055,-

4210

Zakup materiałów

20.327,-

4260

Zakup energii, gazu, wody

20.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

85.212,-

4410

Podróże

1.500,-

4440

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.408,-

6060

Zakupy inwestycyjne

20.000,-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:20:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:20:49