Uchwała Nr XXX/227/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.


Uchwała Nr XXX/227/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229 z 2002r. Nr 74 poz.676 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz.1263) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan przychodów w kwocie 110.682,- zł i wydatków w kwocie 110.682,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały

Nr XXX/227/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Tytuł

Kwota

w zł.

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

900

90011

1.

069

Wpływy z różnych opłat

80.000,-

2.

092

Odsetki od środków finansowych

100,-

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005r.

30.582,-

RAZEM:

110.682,-

WYDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1.

900

90011

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.816,-

2.

4270

Zakup usług remontowych

27.436,-

3.

4300

Zakup usług pozostałych

59.730,-

4.

4410

Delegacje służbowe

1.000,-

5.

4430

Różne opłaty i składki

1.700,-

RAZEM:

110.682,-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:22:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:22:08