Uchwała Nr XXX/229/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej


Uchwała Nr XXX/229/04Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203), art.18 i art.19, pkt.1, lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i poz.884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291) w związku z art. 30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Za wydane wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce pobiera się opłatę administracyjną w wysokości:
a) dla działek gruntu w ilości do 2 - 41 złotych

b) dla działek gruntu w ilości od 3 do 5 - 72 złotych

c) dla działek gruntu w ilości od 6 do 10 - 103 złotych

d) dla działek gruntu w ilości od 11 do 15 - 144 złotych

e) dla działek gruntu w ilości powyżej 15 - 180 złotych.

2. Za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wysokość opłaty ustala się w wysokości 50 % kwoty ustalonej jak dla wypisu.

§ 2. Ustalona opłata administracyjna winna być wpłacona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na jego konto (Urząd Miejski w Pyrzycach Bank Pekao S.A. I.O /Pyrzyce nr 37124038971111000044799948) przed wydaniem wypisu lub wyrysu.

§ 3. Zwalnia się z opłaty administracyjnej wypisy i wyrysy wydawane jednostkom organizacyjnym Gminy Pyrzyce oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w zakresie ich działania.

§ 4. Do wniosków o wypisy i wyrysy, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a których nie załatwiono, stosuje się przepisy uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/186/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:23:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:23:38