Uchwała Nr XXX/230/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Uchwała Nr XXX/230/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409,

z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, z 2003r. Nr 216, poz.1826) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory:

 1. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

 2. informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

 4. załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

 5. deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

 6. informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

 7. załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

 8. załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

 9. deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

 10. informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

 11. załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

12) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:24:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:24:11