Uchwała Nr XXX/231/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004


Uchwała Nr XXX/231/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002r. Nr 74 poz. 676 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/172/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r. wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków. Plan przychodów po zmianie wynosi 199.672 zł., plan wydatków po zmianie wynosi 199.672 zł.

§ 2. Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA ROK 2004.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Tytuł

Kwota

w zł

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

900

90011

1.

069

Wpływy z różnych opłat

83.000

2.

092

Odsetki od środków finansowych

70

3.

Stan środków

obrotowych na dzień 01.01.2004r.

116.602

RAZEM

199.672

WYDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.

900

90011

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.292

2.

4300

Zakup usług pozostałych

130.380

3.

4410

Delegacje służbowe

1.000

4.

4430

Różne opłaty i składki

1.650

5.

6260

Dotacje z Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

50.350

RAZEM

199.672

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:24:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:24:48