Uchwała Nr XXX/239/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie skargi Pana Jarosława Kossowskiego na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach


Uchwała Nr XXX/239/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie skargi Pana Jarosława Kossowskiego na działalność Dyrektora

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 229 pkt.3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2002r. Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Jarosława Kossowskiego, zam.Pyrzyce, ul.Sikorskiego 26 dotyczącej niedotrzymania terminu odpowiedzi na pismo oraz w sprawie nie dostarczenia przez Dyrektora OSiR-u w Pyrzycach Marka Olecha, polisy ubezpieczeniowej i nazwy zakładu Ubezpieczeniowego ubezpieczającego III Zawody Konne w skokach przez przeszkody o puchar Burmistrza Pyrzyc organizowanych przez OSiR Pyrzyce w dniu 19 września 2004r. uznaje się ją za niezasadną,

gdyż Rada Miejska stwierdziła, że obowiązek ubezpieczenia zawodników i koni biorących udział w tych zawodach nie ciążył na organizatorze tj. OSiR w Pyrzycach reprezentowanego przez Dyrektora Marka Olecha.

Uzasadnienie

Z poczynionych przez Radę Miejską ustaleń wynika, że zgodnie z art.52 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25 poz.153 z póź.zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubie lub związku sportowym, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem, jak w przypadku Pana Jarosława Kossowskiego, który startował jako reprezentant Klubu „Jakoss”.

Ponadto zgodnie z pkt.10 „Regulaminu III Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody o puchar Burmistrza Pyrzyc” organizator nie ponosił odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe wynikłe w czasie transportu i trwania zawodów. Punkt 11 w/w Regulaminu przewidywał ubezpieczenie koni i zawodników we własnym zakresie.

Ustalono, że Regulamin dostarczono wszystkim klubom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 2. Zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:34:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:34:23