Uchwała Nr XXX/240/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gm


Uchwała Nr XXX/240/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie

ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), art.85 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się uchylić uchwały:

  1. Nr XXXIII/240/96 z dnia 19 listopada 1996r.

  2. Nr XII/151 i 152/99 z dnia 29 listopada 1999r.

  3. Nr XIX/226/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r.

  4. Nr XLIV/476/02 z dnia 23 maja 2002r.

  5. Nr XLVII/552/02 z dnia 10 października 2002r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:35:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:35:21