Uchwały Nr XXX/241/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów


Uchwały Nr XXX/241/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów Burmistrza Pyrzyc dla uczniów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/84/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:41:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:41:47