Uchwała Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

                                                                                                          

Uchwała Nr XXII/151/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004r.

                                                                                                                       

 

o zmianie uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

 

    

Na podstawie  art.14 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

   § 1.  W uchwale Nr XIII/91/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce  -  § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. 1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obejmującego obszar

położony w obrębie geodezyjnym Ryszewko i obrębie geodezyjnym Nieborowo.

       2. Granice obszaru objęte miejscowym planem określają załączniki stanowiące integralna część uchwały:

a)      załącznik nr 1 – mapa ewidencyjna w skali 1:5000 dla obrębu Ryszewko,

b)       załącznik nr 2 – mapa ewidencyjna w skali 1:5000 dla obrębu Nieborowo”.

 

 

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

                             

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   

Przewodniczący Rady

 

                                                                                                  Artur Marcinkiewicz

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:39:48