Uchwała Nr XXXII/243/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami


Uchwała Nr XXXII/243/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach

zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami

przynależnymi

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113 , poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203) w związku z art. 34, ust.1, 6 i 7 oraz art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543, z 2001r. nr 129, poz.1447, nr 154, poz.1800, z 2002r. nr 25, poz.253, nr 74 poz.676 , nr 113, poz.984, nr 126, poz.1070, nr 130, poz. 1112, nr 200, poz. 1682, nr 240, poz.2058, nr 153, poz.1271, z 2003r. nr 1, poz.15, nr 80, poz. 717, 720, 721, nr 96, poz.874, nr 124, poz.1152, nr 203, poz.1966, nr 217, poz.2124, z 2004r. nr 6, poz.39, nr 19, poz.177, nr 91, poz. 870, nr 92, poz.880, nr 141, poz.1492) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sprzedaż udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi może nastąpić w trybie przetargowym, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Na rzecz dotychczasowego najemcy budynku mieszkalnego, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony - na jego wniosek sprzedaż udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi może nastąpić w trybie bezprzetargowym.

§ 2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi ich najemcom, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3.1.Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami i budynkami przynależnymi uzupełniającymi funkcję mieszkalną nieruchomości i gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z tych nieruchomości.

2. Przy sprzedaży udziałów w nieruchomościach, o których mowa w ust.1 przenosi się na kupującego dotychczasowy sposób korzystania z nabytej nieruchomości.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do dokonywania wszelkich czynności prawnych zmierzających do zniesienia współwłasności w poszczególnych nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność gminy w celu ustanowienia samodzielnych lokali mieszkalnych.

§ 5.1. Na wniosek nabywcy udziałów, o których mowa w §1 i § 2 niniejszej uchwały, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej cena sprzedawanych udziałów, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami, może zostać rozłożona na raty na okres do 10 lat.

2. Przed zwarciem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości nabywca zobowiązany jest do wpłacenia pierwszej raty w wysokości nie mniejszej niż 10% ustalonej ceny.

3. Od kwoty niespłaconej ustala się oprocentowanie w wysokości 3% w stosunku rocznym.

4. Wierzytelność Gminy Pyrzyce w stosunku do nabywcy udziałów z tytułu nabycia tych udziałów w systemie ratalnym podlega zabezpieczeniu hipotecznemu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki przymusowej.

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Pyrzyc do zaliczenia na poczet ceny nabycia udziału udokumentowanych nakładów poniesionych przez najemcę na przedmiot najmu obciążających Gminę Pyrzyce.

§ 7. Wyłączeniu ze sprzedaży podlega udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym decyzją organu nadzoru budowlanego do rozbiórki oraz w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony na inne cele niż mieszkalne.

§ 8.1.Kupujący ponosi koszty związane z przejęciem udziału w nieruchomości (przygotowanie prac geodezyjnych, wyceny udziału w nieruchomości, opłat notarialnych, sądowych oraz podatkowych).

2. Warunkiem rozpoczęcia procedury sprzedaży jest złożenie wniosku oraz wpłacenie kwoty równej wycenie nieruchomości.

3. W razie rezygnacji z kupna wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:24:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:24:05