Uchwała Nr XXXII/248/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i przyjęcia Statutu Związku


Uchwała Nr XXXII/248/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i przyjęcia

Statutu Związku

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.12, art. 64 ust. 1 i 2, art. 66 i art. 67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, zwanego dalej „Związkiem”.

§ 2. Przyjmuje się Statut Związku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/400/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia27 września 2001r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego oraz uchwałę Nr XXIX/221/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/248/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

Statut

Związku Gmin

Zlewni Jeziora

Miedwie


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, zwany dalej Związkiem jest komunalną osobą prawną w rozumieniu przepisu art. 64, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 2

Członkami Związku są następujące gminy:

1) Bielice

 1. Kozielice

 2. Stargard Szczeciński (gmina wiejska)

 3. Warnice

 4. Kobylanka

 5. Stare Czarnowo

 6. Przelewice

 7. Pyrzyce

 8. Barlinek

§ 3

Siedzibą związku jest miasto Stargard Szczeciński.

§ 4

 1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania statutowe w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 2. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych gmin. Związek może reprezentować interesy innych jednostek samorządu terytorialnego na ich wniosek.

 3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz współpracować z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,

§ 5

Związek podlega nadzorowi prawnemu Wojewody Zachodniopomorskiego i finansowemu terytorialnie właściwej dla województwa zachodniopomorskiego Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 6

 1. Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Związek może działać także poza granicami kraju.

 3. Związek został utworzony na czas nie określony.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA

§ 7

Zadania Związku obejmują:

 1. podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu zlewni jeziora Miedwie.

 2. wymiana doświadczeń w zakresie zadań komunalnych.

 3. reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju, w innych państwach oraz Euroregionami.

 4. wspólne realizowanie zadań i inwestycji komunalnych.

 5. prowadzenie działalności gospodarczej.

 6. inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych.

 7. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

 8. wykonywanie zadań określonych w przyjmowanych przez Związek uchwałach i porozumieniach.

§ 8

 1. Dla realizacji zadań Związku może on tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne w szczególności Biuro Związku oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

 2. Celem realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 9

 1. Członkami Związku mogą być gminy.

 2. Członkowie Związku mają równe prawa w korzystaniu z dóbr i majątku Związku.

 3. Członkowie Związku mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku.

 4. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje zgromadzenie Członków Związku.

 5. Warunkiem przyjęcia Gminy do Związku jest przyjęcie przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do Związku, przyjęcie jego statutu i zadeklarowanie płacenia składek członkowskich.

§ 10

 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

 1. podjęcia przez Radę Gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku. Członkostwo w tym przypadku wygasa w terminie 6 miesięcy od podjęcia przedmiotowej uchwały,

 2. wykluczenia przez Zgromadzenie na skutek:

 1. nie opłacenia przez okres 3 miesięcy składek członkowskich i nie reagowania na pisemne upomnienia,

 2. nie realizowanie postanowień niniejszego statutu.

 3. zniesienia gminy.

 1. Wygaśnięcie członkostwa zatwierdza Zgromadzenie.

 2. Wystąpienie członka ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 11

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Ogólne

 2. Zarząd Związku

§ 12

 1. Organem stanowiącym Związku jest Zgromadzenie Ogólne.

 2. W skład zgromadzenia wchodzą przedstawiciele gmin wybrani przez Rady Gmin.

 3. Odwołanie przedstawicieli Gmin w Związku następuje w tym samym trybie jak wybór.

§ 13

Do właściwości Zgromadzenia należy:

 1. ustalenie programów realizacji zadań Związku,

 2. uchwalenie planu finansowego związku i ocena jego wykonania,

 3. decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,

 4. wybór i odwołanie Zarządu,

 5. powołanie Komisji rewizyjnej,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,

 7. ustalanie wysokości składek,

 8. zatwierdzenie kierunków działania Związku,

 9. decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia,

 10. ustalanie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 11. określanie wysokości sumy, do której Zarząd samodzielnie może zaciągać zobowiązania finansowe,

 12. ustalenie regulaminu organizacyjnego biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku.

§ 14

 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków.

 2. Zgromadzenie Ogólne wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu osobowego Zgromadzenia.

§ 15

 1. Organem wykonawczym związku jest Zarząd powołany i odwoływany przez Zgromadzenie Związku.

 2. Zarząd Związku składa się z trzech członków.

 3. Przewodniczącego Zarządu, wybiera się spośród członków Związku w odrębnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia.

 4. Zastępcę przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu Związku.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. realizowanie zadań związku,

 2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku,

 3. sporządzanie projektu planu finansowego Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,

 4. prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,

 5. gospodarowanie mieniem Związku w ramach zwykłego zarządu,

 6. uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek Związku,

 7. zawieranie umów i porozumień,

 8. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,

 9. zaciąganie zobowiązań do sumy ustalonej przez Zgromadzenie.

§ 17

Do przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wójta lub burmistrza, w szczególności do jego kompetencji należy:

 1. kierowanie pracą zarządu i jego biura,

 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz,

 3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników biura w porozumieniu z Zarządem.

§ 18

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. rezygnacji z funkcji,

 2. utraty mandatu delegata na Zgromadzenie Ogólne,

 3. odwołania przez Zgromadzenie Ogólne.

 1. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we wszystkich instytucjach i organizacjach.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie spośród jego składu, nie pełniących funkcji w Zarządzie, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów jego statutowego składu.

 3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji ze swego grona.

 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,

 2. sprawdzanie i opiniowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia, w tym budżetu Związku,

 3. sporządzanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium,

 1. Protokoły, wnioski i opinie wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich członków Komisji.

§ 20

 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje jego przewodniczący, powiadamiając członków nie później niż 14 dni przed dniem Zgromadzenia, i odbywa się one co najmniej dwa razy w roku.

 2. Posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 członków Zgromadzenia w terminie 10 dni od wpływu wniosku z proponowanym porządkiem obrad.

 3. Z przebiegu każdego posiedzenia organu Związku sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.

 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

 3. O terminie posiedzeń Zarządu przewodniczący Zarządu informuje Komisję Rewizyjną.

 4. Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z załączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad.

§ 22

 1. Kadencja organów pokrywa się z kadencją Rad Gmin.

 2. Zarząd pełni funkcję do czasu powołania nowego Zarządu.

§ 23

 1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia biuro Związku.

 2. Biuro jest podporządkowane przewodniczącemu Zarządu, a jego pracą kieruje dyrektor biura, który jest pracodawcą dla pracowników biura.

 3. Za zgodą Zarządu przewodniczący może przekazać niektóre swoje uprawnienia dyrektorowi biura.

ROZDZIAŁ V

MIENIE I GOSPODARKA ZWIĄZKU

§ 24

Mienie Związku stanowią:

 1. Składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości, prawa i fundusz,

 2. Dochody z majątku Związku,

 3. Dochody z działalności Związku,

 4. Subwencje, dotacje, zapisy, darowizny,

 5. Składki i opłaty członkowskie.

§ 25

 1. Korzystanie z majątku związku jest odpłatne.

 2. Do korzystania z majątku związku uprawnione są wszystkie gminy na równych prawach.

§ 26

 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu w tym przewodniczący lub przewodniczący Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona.

 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 27

 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

 2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania gmin - członków Zarządu, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

§ 28

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której rodzaj zatwierdza Zgromadzenie.

 2. Zyski uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Związku.

 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY ROZLICZEŃ MAJĄTKOWYCH

§ 29

 1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątku przekazywane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku - jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

 2. W okolicznościach, o których mowa w punkcie 1 następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

§ 30

 1. Składki członkowskie są wnoszone przez gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy.

 2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu Związku.

§ 31

 1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych gmin.

 2. W szczególności zaś gmina nie może być zobowiązana do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.

§ 33

 1. W przypadku uchwalenia likwidacji Związku Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i określa jej zadania i kompetencje.

 2. Zadania komisji likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi.

 3. W przypadku likwidacji związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz byłych członków związku, proporcjonalnie do ich udziału w majątku związku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:28:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:28:39