Uchwała Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2005


Uchwała Nr XXXII/249/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2005

Na podstawie § 48 ust.2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. (Dz.Urz.Woj. Zach-pom. Nr 59, poz.1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy stałych komisji rady na rok 2005 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

 1. plan kontroli Komisji Rewizyjnej, załącznik nr 1,

 2. plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej, załącznik nr 2,

 3. plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, załącznik nr 3,

 4. plan pracy Komisji Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu, załącznik nr 4,

 5. plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, załącznik nr 5.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planach pracy wynikających z bieżącej pracy Rady Miejskiej i Burmistrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia

1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r.

Plan Kontroli

Komisji Rewizyjnej na rok 2005

STYCZEŃ

 1. Rozpatrzenie skargi Pana Antoniego Zienkiewicza na działalność dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji - sprawa złego oświetlenia hali sportowej podczas zajęć sportowych.

LUTY

 1. Kontrola inwestycji „budowa kanalizacji deszczowej ul.Poznańska

i ul.Ciepłownicza w Pyrzycach”.

MARZEC

 1. Kontrola działalności i gospodarki finansowej Pyrzyckiego Domu Kultury za 2004r.

KWIECIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

 2. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

MAJ

 1. Kontrola działalności i gospodarka finansowa Pyrzyckiej Biblioteki

Publicznej za rok 2004.

CZERWIEC

1.Kontrola gospodarki finansowej Gimnazjum Publicznego w

Pyrzycach za rok 2004.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005roku.

PAŹDZIERNIK

 1. Kontrola realizacji wniosków sołtysów i mieszkańców od 01.07.2004r. do 30.09.2005r.

 2. Kontrola realizacji wniosków radnych za II półrocze 2004r. i I półrocze 2005r.

 3. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od X-2004r. do IX-2005r.

LISTOPAD

 1. Kontrola realizacji wniosków stałych komisji rady za 2005r.

GRUDZIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na 2006r.

 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za 2005r.

 3. Opracowanie planu kontroli komisji na 2006r.

 4. Wypracowanie opinii w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

Ponadto Komisja Rewizyjna będzie realizowała inne tematy przyjęte przez Radę Miejską w Pyrzycach dotyczące kontroli.

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r.

Plan pracy

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Gospodarki Komunalnej na 2005 r.

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 r.

 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2005 r.

 3. Ocena działalności promocyjnych Gminy Pyrzyce.

LUTY

 1. Opinia w sprawie planu remontu szkół i placówek oświatowo - kulturalnych.

MARZEC

 1. Ocena opieki zdrowotnej w Gminie z zakresu i potrzeb świadczonych usług dla ludności w dziedzinie ochrony zdrowia.

KWIECIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.

 2. Opinia w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

MAJ

 1. Ocena działalności w zakresie sprawowania funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych Spółkach Gminy.

 2. Stopień realizacji inwestycji w mieście i Gminie.

 3. Budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne) w gminie Pyrzyce oraz stan terenów pod budownictwo.

 4. Zapoznanie się z bilansem instytucji kultury działających na terenie miasta i gminy za rok 2004.

CZERWIEC

 1. Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Lipiec - Sierpień

WRZESIEŃ

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

 2. Wykorzystanie zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PAŹDZIERNIK

 1. Informacja o działalności "Geotermia Pyrzyce" Spółka z o.o. w zakresie możliwości świadczonych usług oraz prowadzenia inwestycji i działalności pozakomunalnej.

LISTOPAD

 1. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2006 r.

 2. Ocena realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i radnych oraz uchwał RM.

GRUDZIEŃ

 1. Ocena realizacji planu pracy Komisji za 2005 r.

 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2006.

 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r.

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą raz w miesiącu, częściej w sytuacjach wymagających niezwłocznej opinii Komisji.

I. Komisja prowadzi stałą współpracę z :

-placówkami oświatowymi, opiekuńczymi i instytucjami kultury

w mieście,

-innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej,

-Komisją Edukacji Powiatu Pyrzyckiego i innych gmin i powiatów.

-Młodzieżową Radą Miasta,

-Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

II. Komisja na swoich posiedzeniach zajmuje się sprawami bieżącymi:

-opiniowaniem i rozpatrywaniem spraw przekazywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Pyrzyc, członków Komisji oraz pozostałych radnych,

-opiniowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej,

-rozpatrywaniem wniosków i skarg mieszkańców miasta kierowanych do Komisji w zakresie jej kompetencji.

III. Komisja wspiera działania w zakresie:

-promowania edukacji prounijnej i regionalnej.

Komisja planuje w roku 2005 wyjazdowe posiedzenia Komisji

w placówkach oświatowych.

IV. Tematy posiedzeń Komisji według miesięcy:

STYCZEŃ

 1. Ocena zabezpieczenia potrzeb finansowych jednostek oświatowych na 2005 r. - przedstawienie opinii Komisji i ewentualne przedstawienie zbilansowanych poprawek do projektu Komisji Budżetu.

 2. Zaopiniowanie ofert i przyznanych dotacji z budżetu gminy Pyrzyce dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku.

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

LUTY

 1. Ocena organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wizyty w placówkach, które otrzymały środki finansowe na ww cel.

 2. Stan opieki zdrowotnej (lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej) w placówkach oświatowych gminy. Potrzeby w tym zakresie. Plan poprawy tej opieki na lata 2005-2006.

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

MARZEC

 1. Ocena jakości pracy wybranych przedszkoli i szkół podstawowych.

 2. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji programów: a) wyrównania szans edukacyjnych dzieci od 3-16 roku życia, b) wiejska szkoła ośrodkiem edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

KWIECIEŃ

 1. Spotkanie z młodzieżą zaangażowaną w tworzenie Młodzieżowej Rady i ustalenie z nią kalendarza działań.

 2. Analiza funkcjonowania PDK. Biblioteki, OSiR- wizytacja placówek.

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

MAJ

 1. Funkcjonowanie świetlic wiejskich (wyjazd w teren)

 2. Analiza wyników zewnętrznych egzaminów przeprowadzonych w szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum w roku 2003/2004.

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

CZERWIEC

 1. Realizacja programu profilaktyki uzależnień w gminie i omówienie działań zapobiegającym zagrożeniom związanym z okresem wakacyjnym.

 2. Analiza materiałów sesyjnych.

SIERPIEŃ

 1. Wakacyjne remonty placówek oświatowych. Ocena przeprowadzenia remontów placówek oświatowych - wizja lokalna.

 2. Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych i wychowawczych pod kątem przygotowania do roku szkolnego 2005/2006.

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

WRZESIEŃ

 1. Ocena stanu środowiska i zagrożeń wynikających ze skażeń wody, gleby i powietrza. Działanie na rzecz poprawy obecnego stanu.

 2. Dowożenie i dojazdy uczniów do szkół.

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

PAŹDZIERNIK

 1. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Pyrzyce. Informacja Komendanta Powiatowego PSP oraz Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej w powiecie.

 2. Analiza materiałów sesyjnych.

LISTOPAD

 1. Realizacja dożywiania dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy w okresie zimy.

 2. Analiza materiałów sesyjnych.

GRUDZIEŃ

 1. Podsumowanie działalności Komisji.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2005

 3. Analiza materiałów sesyjnych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r.

PLAN PRACY

KOMISJI EKOLOGII, OPIEKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU NA ROK 2005.

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2005.

 2. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

LUTY

 1. Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości oraz problemy związane z ochroną środowiska.

 2. Ocena gospodarki wod - kan na terenie miasta i gminy Pyrzyce.

 3. Opracowanie opinii dotyczącej sytuacji gospodarki odpadami.

 4. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

MARZEC

 1. Ocena warunków życia ludzi niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Pyrzyce.

 2. Komisja wyjazdowa do Bytomia Odrzańskiego w celu zapoznania się z technologią segregacji odpadów.

 3. Ogłoszenie konkursu na „ Najładniejsze otoczenie”.

 4. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

KWIECIEŃ

 1. Przegląd oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i dzikie wysypiska - komisja wyjazdowa.

 2. Praca Komisji na terenie miasta Pyrzyce, lustracja ogródków jordanowskich i placów zabaw dla dzieci, ocena zadrzewienia i ogólnej czystości miasta - komisja wyjazdowa.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

MAJ

 1. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem służby zdrowia, profilaktyka szkolna ( wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej i równorzędnej Komisji Rady Powiatu).

 2. Zapoznanie się z sytuacją bezrobocia na terenie miasta i gminy Pyrzyce, działania zapobiegające bezrobociu - informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

CZERWIEC

 1. Spotkanie Komisji z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, omówienie problemów oraz ocena działalności OPS-u.

 2. Ocena stanu obiektów sportowych w Pyrzycach i w terenie - komisja wyjazdowa.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

WRZESIEŃ

 1. Ocena Komisji konkursu na „ Najładniejsze otoczenie”.

 2. Ocena działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, patologie społeczne i ich leczenie.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena podejmowanych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb ludzi bez pracy w gminie Pyrzyce.

 2. Wypracowanie sposobu oraz możliwości budownictwa socjalnego.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

LISTOPAD

 1. Zapewnienie schronienia dla ludzi bezdomnych na okres zimy.

 2. Ocena Opieki Społecznej w gminie Pyrzyce.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

GRUDZIEŃ

 1. Analiza działalności Komisji za 2005 r.

 2. Opracowanie założeń do pracy Komisji na 2006 r.

 3. Wypracowanie stanowisk do tematyki sesyjnej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały

Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r

.

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2005.

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 r.

 2. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

LUTY

 1. Ocena realizacji obowiązujących uchwał i wniosków Rady Miejskiej w Pyrzycach.

 2. Informacja nt.” Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania”.

 3. Informacja nt.” Realizacja dopłat bezpośrednich dla rolników w gminie Pyrzyce'.

 4. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

MARZEC

 1. Informacja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nt. Współpracy z Samorządem Gminy Pyrzyce.

 2. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

KWIECIEŃ

 1. Informacja nt. „ Sytuacja w rolnictwie w Gminie Pyrzyce, struktura gospodarstw, stan władania, produkcja, zbyt, szanse i zagrożenia”.

 2. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

MAJ

 1. Informacja o podejmowanych i realizowanych inicjatywach gospodarczych w Gminie Pyrzyce.

 2. Cukrownia Kluczewo - Komisja wyjazdowa.

 3. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

CZERWIEC

 1. Informacja nt. „ Skupu zbóż w nowych warunkach Wspólnej Polityki Rolnej”.

 2. Informacja nt. „ Organizacji dożynek gminnych w 2005 r.”.

 3. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

WRZESIEŃ

 1. Informacja nt. „ Windykacji podatków za I półrocze 2005 r.

 2. Informacja Burmistrza nt. „ Pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2005 r.

 3. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

PAŹDZIERNIK

 1. Analiza umorzeń podatków rolnych.

 2. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

LISTOPAD

 1. Spotkanie Komisji Rolnictwa ... z Sołtysami Gminy Pyrzyce nt. wypracowania opinii dotyczącej ceny żyta liczonej do podatku rolnego.

 2. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

GRUDZIEŃ

 1. Sprawozdanie Komisji z pracy za 2005 r.

 2. Wypracowanie opinii, stanowisk do materiałów sesyjnych.

13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:29:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:29:57