Uchwała Nr XXXII/251/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli


Uchwała Nr XXXII/251/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie prawnej uchwały pominięto przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 214, poz.1806) oraz art.49 ust.2 i art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz.1845) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały

Nr XXXII/251/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

BURMISTRZA PYRZYC I NAGRODY DYREKTORA

DLA NAUCZYCIELI

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć szkołę i przedszkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Pyrzyce,

 2. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

 3. nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1;

 4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pyrzyc;

 5. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze;

 6. Wydziale Oświaty - należy przez to rozumieć Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 2. W budżecie Gminy Pyrzyce na rok budżetowy tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

§ 3. Nagrody przyznawane w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 4. Z utworzonego funduszu nagród 90 % środków przekazywanych jest bezpośrednio do budżetów szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na nagrody dyrektora, po przeliczeniu proporcjonalnie do liczby nauczycieli.

§ 5. Pozostałą kwotę funduszu nagród w wysokości 10 % przeznacza się na nagrodę Burmistrza Pyrzyc.

§ 6. 1) Nagrody mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.

2) Informację o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

Rozdział I

Kryteria i tryb przyznawania nagrody Burmistrza Pyrzyc

§ 7. Nagroda Burmistrza Pyrzyc może być przyznana:

 1. nauczycielom na wniosek:

  1. dyrektora szkoły,

  2. rady pedagogicznej,

  3. zakładowej organizacji związkowej;

 2. dyrektorom szkół na wniosek:

  1. rady pedagogicznej,

  2. zakładowej organizacji związkowej,

 3. nauczycielom i dyrektorom z inicjatywy własnej Burmistrza Pyrzyc.

§ 8. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który posiada dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej (z ostatnich pięciu lat), a ponadto osiąga liczące się w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej lub organizacyjnej.

§ 9. Nauczyciel typowany do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty w danym roku kalendarzowym, może być również wnioskowany do nagrody Burmistrza Pyrzyc i nagrodę otrzymać w przypadku odrzucenia wniosku przez Ministra lub Kuratora.

§ 10. Wysokość nagrody Burmistrza Pyrzyc ustala się w wysokości nie mniejszej niż

60% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 11. Dyrektorzy szkół i przedszkoli powinni uzyskiwać znaczące efekty w zakresie:

a) udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,

b) tworzenia warunków dla przeprowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły,

c) dbania o infrastrukturę szkoły, przedszkola,

d) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,

e) pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,

f) organizowania pomocy dla młodych nauczycieli we właściwej adaptacji zawodowej.

§ 12. 1) Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Pyrzyc składane są w wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w terminie do 20 września każdego roku, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

2) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

Kryteria i tryb przyznawania nagrody dyrektora szkoły i przedszkola

§ 13. Nagrodę dyrektora szkoły lub przedszkola przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola z inicjatywy własnej, na wniosek związku zawodowego lub Rady Pedagogicznej.

§ 14. Osoba przedstawiona do nagrody dyrektora podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe funkcjonujące w szkole lub przedszkolu.

§ 15. Nagrodę może otrzymać nauczyciel za szczególne osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze, a przede wszystkim:

 1. W zakresie pracy wychowawczej polegającej na:

  1. integracji klasy i podniesienia aktywności społecznej uczniów,

  2. prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej - kształtującej umiejętność wykorzystania i organizowania czasu wolnego uczniów,

  3. przygotowaniu i zrealizowaniu znaczących w procesie wychowawczym imprez szkolnych, przedszkolnych, gminnych.

 2. W zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:

  1. stwierdzonych, bynajmniej dobrych, wynikach w nauczaniu danego przedmiotu,

  2. zakwalifikowaniu się uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych szczebla ponad szkolnego,

  3. stwierdzeniu dobrych wyników w nauczaniu wykazanych przez uczniów na egzaminach i sprawdzianach, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

  4. udzielaniu pomocy uczniom mających trudności w nauce.

 3. W zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:

  1. zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

  2. prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu i chuligaństwa,

  3. nawiązywaniu współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi i zakładami pracy w celu organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.

 4. W zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na:

  1. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

  2. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

  3. prowadzeniu lekcji koleżeńskich.

§ 16. Najniższa wysokość nagrody dyrektora to 30% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość przyznanej nagrody może być wyższa, nie więcej jednak niż 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 18. 1) Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły składane są w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września każdego roku.

2) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Burmistrza Pyrzyc

za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Pyrzyc

Pani/Panu........................................................................................................................

Urodzonej/emu...............................................................................................................

(data)

........................................................................................................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole)

...............................................................................................................................................................

(stanowisko)

...............................................................................................................................................................

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora - rok otrzymania)

...............................................................................................................................................................

(ostatnia ocena prac nauczyciela, data)

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Opinia rady pedagogicznej:

Zgłaszający wniosek

...........................................                            . .............................                                            .......................

(miejscowość, data)                                            (pieczęć)                                                      (podpis)

Załącznik nr 2

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Dyrektora

za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Dyrektora

Pani/Panu........................................................................................................................

Urodzonej/emu...............................................................................................................

(data)

........................................................................................................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole)

...............................................................................................................................................................

(stanowisko)

...............................................................................................................................................................

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora - rok otrzymania)

...............................................................................................................................................................

(ostatnia ocena prac nauczyciela, data)

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Opinia rady pedagogicznej:

Zgłaszający wniosek

................................                                               ............ ....................                            ......... ....................... (miejscowość, data)                                                     (pieczęć)                                             (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:36:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:36:32