Uchwała Nr XXXII/252/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce


Uchwała Nr XXXII/252/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

Na podstawie art. 30 ust.6, art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 54 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112; Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966 , Nr 213, poz.2081; z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz.1845) art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz.455, Nr 100, poz.1074, z 2001r. Nr 52, poz.544, z 2002r. Nr 160, poz.1323, z 2003r. Nr 34, poz.286, z 2004r. Nr 74, poz.667) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/257/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 września 2000r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym przez Gminę Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik

do uchwały Nr XXXII/252/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

REGULAMIN

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Wynagrodzeniu nauczycieli - w skład wchodzą następujące składniki:

   • wynagrodzenie zasadnicze,

   • dodatek motywacyjny,

   • dodatek funkcyjny,

   • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

   • dodatek za wysługę lat,

   • dodatek za warunki pracy,

   • nagrody.

2. Godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przez to przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 1. Godzinie doraźnego zastępstwa - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.

 2. Przez zajęcia dodatkowe rozumie się zorganizowane, różne formy pracy nauczyciela z uczniami nie objęte programem nauczania.

 3. Klasy łączone to dwie różne klasy (oddziały klas), dla których zajęcia odbywają się w tym samym czasie oraz w tym samym pomieszczeniu.

 4. Grupy łączone to uczniowie wyodrębnieni z różnych klas lub oddziałów o zbliżonym rozwoju psycho-fizycznym realizujący wspólne zajęcia lekcyjne na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły.

§ 2

Przy wdrożeniu postanowień niniejszego regulaminu obowiązuje zasada, iż średnie wynagrodzenie nauczycieli składające się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nie może być niższe niż średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty określone w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy - Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§ 4

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 5

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:

1. wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

 1. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 2. wysokość i warunki wypłacania nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, na obszarze działania Gminy Pyrzyce odpowiadały, co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 6

 1. Do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczyciela przyjmuje się osoby zatrudnione, na co najmniej 0.5 etatu.

 2. Liczba osób przyjęta do ustalenia jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i połowy liczby osób zatrudnionych na połowę etatu.

 3. Wynagrodzenie pozostałych osób wylicza się według ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.

Rozdział III

Dodatek za wysługę lat

§ 7

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8

Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 9

Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem § 7 i § 8. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 10

Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach lub placówkach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z placówek zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 8.

§ 11

Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okres pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy).

§ 12

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy uprawnienie pracownicze.

§ 13

Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora szkoły lub przedszkola Burmistrz Pyrzyc na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

§ 14

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

  2. jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca począwszy od tego dnia.

§ 15

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 16

Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia

Rozdział IV

Dodatek motywacyjny

§ 17

Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 18

Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów szkół i przedszkoli, ustala się na dany rok w wysokości 6 % planowanej rocznej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych.

§ 19

Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli ustala się na dany rok w wysokości 30% planowanej rocznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

§ 20

 1. Podstawą przyznania dodatku motywacyjnego są:

  1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

  2. ocena jakości świadczonej pracy,

  3. zaangażowanie w realizację:

- czynności wynikających z zadań statutowych szkoły lub przedszkola

- zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem

i dokształcaniem zawodowym

 1. Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektora określa załącznik nr 1.

 2. Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:

Dodatek motywacyjny nauczycielom zatrudnionym w placówkach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce przyznają dyrektorzy po zasięgnięciu opinii związków zawodowych funkcjonujących w placówce według następujących kryteriów:

  1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

  1. osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzona w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

  2. podejmowanie działalności innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

  3. osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespołów uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

  4. udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

  5. przygotowanie i wzorowe przeprowadzenie uroczystości szkolnych, wewnątrz klasowych lub środowiskowych

  6. organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spektaklach,

  7. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

  8. organizowanie i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

  9. osiąganie dobrych wyników w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) W zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życio

wej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii

społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c)mobilizowanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, klasy, rozwijanie form

współpracy z rodzicami.

3) W zakresie działalności pozaszkolnej:

a) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)udzielenie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w

zawodzie.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6

miesięcy.

5.Maksymalna wysokość dodatku motywacyjnego nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela.

§ 21

1. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie

zasadnicze.

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V

Dodatek funkcyjny

§ 22

Ustala się następujące stanowiska i funkcje, których zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego:

  1. dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli,

  2. kierownicy świetlic,

  3. wychowawcy klas, nauczyciele oddziałów przedszkolnych i przedszkoli,

  4. opiekunowie stażu.

§ 23

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalana jest relatywnie do wielkości szkoły lub przedszkola, ich warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej wyników pracy.

 2. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły lub przedszkola przyznaje Burmistrz Pyrzyc w granicach określonych tabelą (załącznik nr 2 do Regulaminu). Nauczycielom, którzy sprawują inne funkcje kierownicze w szkole lub przedszkolu dodatek funkcyjny przyznaje w granicach określonych tabelą, dyrektor szkoły lub przedszkola.

§ 24

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 22, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi, nauczycielowi szkoły lub przedszkola od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastępstwa.

Rozdział VI

Dodatki specjalizacyjne

§ 25

Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

Rozdział VII

Dodatki za warunki pracy

§ 26

Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi szkoły podstawowej prowadzącemu zajęcia w klasach i grupach łączonych - w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę nauczania.

§ 27

Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi, prowadzącemu indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia indywidualnego specjalnego - w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę nauczania.

§ 28

Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, dodatek za uciążliwe warunki przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w wysokości średniej miesięcznej dodatku z okresu 3 miesięcy przed przeniesieniem.

§ 29

Nauczycielowi pracującemu z dziećmi i młodzieżą, którego rodzaj i stopień niepełnosprawności został ustalony na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz.162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) - z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy określone w, § 25, § 26 zwiększony o 10 % wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego w terminie wypłaty wynagrodzeń.

§ 30

 1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.

 2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Pyrzyc.

3. Dodatek wypłaca się z dołu.

Rozdział VIII

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, zajęć nauczycieli.

§ 31

 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4 lub ust. 7,

  2. inne czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i dokształcaniem zawodowym,

  3. inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły lub przedszkola.

 3. Nauczycielowi zatrudnionemu z dwóch lub więcej różnych wymiarów tygodniowej liczby godzin obowiązkowych, pensum ustala się według korzystniejszego wymiaru godzin.

 4. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze: od 18 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w L.p. 1,

 5. Dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola oraz nauczycielowi pełniącemu inne funkcje kierownicze w szkole lub przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć.

 6. Nauczycielom, o których mowa w ustępie 5, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ustala się następująco:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

  1. 6 oddziałów

  2. 7-9 oddziałów

  3. 10-16 oddziałów

  4. 17 i więcej

8

6

5

3

2

Wicedyrektorzy szkół każdego typu:

  1. 10-16 oddziałów

  2. 17 i więcej

8

5

3

Kierownicy świetlicy:

12

4

Dyrektorzy przedszkoli:

a) do 2 oddziałów

b) 3-4 oddziałów

  1. powyżej 4 oddziałów

12

7

6

Rozdział IX

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za zajęcia dodatkowe oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dodatkowego.

§ 32

1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 0.25 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą oraz zgodą Burmistrza Pyrzyc, jednak w wymiarze nie przekraczającym łącznie 0.5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się według stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

 2. Kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do 4 lat oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudnić w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

§ 33

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, a następnie mnoży się przez liczbę godzin ponadwymiarowych.

 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

  1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

  2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

  3. chorobą lub rehabilitacją dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż 3 dni,

  4. udziałem nauczyciela w konferencjach metodycznych,

  5. rekolekcjami

- traktuje się jak zajęcia faktyczne odbyte.

 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustalono wolny od pracy. Liczbę godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 2. Godziny ponadwymiarowe ustala się od pełnego etatu.

 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 34

    1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, w sposób określony w § 32, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela.

    2. W razie zastępstwa nieobecnego nauczyciela przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin za faktyczne zrealizowane godziny zastępstw przysługuje mu wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

§ 35

 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe i odpowiednio - udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przeprowadzone godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.

 2. Nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział X

Nagrody

§ 36

W budżecie Gminy Pyrzyce tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli. Tryb i zasady przyznawania nagród reguluje oddzielna uchwała.

Rozdział XI

Dodatek mieszkaniowy

§ 37

   1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

   2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:

a) 6 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla jednej osoby,

b) 8 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla dwóch osób,

c) 10 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla trzech osób,

  1. 12 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla czterech i więcej

osób.

 1. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę, od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

 2. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

 4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

 5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 38

   1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

  1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

  2. pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.

 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Pyrzyc.

Rozdział XII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39

    1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

    2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 9 miesięcy danego roku szkolnego.

§ 40

 1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

 2. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

 3. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§ 41

Zmiany w Regulaminie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

Załącznik nr 1

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

dyrektorom szkół i przedszkoli w Gminie Pyrzyce

Dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz Pyrzyc na wniosek kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego według następujących kryteriów:

 1. Dyrektor jako organizator podstawowych funkcji placówki:

  1. posiada i realizuje koncepcję kierowania placówką,

  2. posiada zorganizowany system przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,

  3. przestrzega stosowania statutu placówki przez wszystkich pracowników, a także regulaminów wewnętrznych,

  4. przydziela zadania z równomiernym obciążeniem wszystkich zatrudnionych.

 1. Sprawowanie przez dyrektora placówki nadzoru pedagogicznego:

  1. prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację z przebiegu nadzoru pedagogicznego,

  2. doskonali sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

  3. przeprowadza diagnozę wewnętrzną do analizy i doskonalenia pracy placówki,

  4. przestrzega terminów i zasad w dokonaniu oceny pracy nauczycieli oraz awansów na kolejne szczeble.

 1. Dyrektor placówki jako przełożony zespołu pracowników:

  1. organizuje wewnątrz szkolne doskonalenie i szkolenie pracowników,

  2. przestrzega podstawowych obowiązków w zakresie BHP, socjalnych wynikających z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,

  3. przestrzega zasad współdziałania ze związkami zawodowymi,

  4. współpracuje ze statutowymi organami szkoły,

  5. przestrzega terminowego załatwiania spraw.

 1. Menedżerska funkcja dyrektora placówki:

  1. prowadzi działalność promującą placówkę w środowisku,

  2. współdziała z instytucjami oraz organami samorządowymi,

  3. stwarza warunki do realizacji programu placówki, dba o jej rozwój i modernizację bazy,

  4. prowadzi działania do wypracowania własnych środków finansowych.

 1. Dyrektor odpowiedzialny za nadzór nad majątkiem i gospodarką finansową jednostki:

  1. przestrzega terminów realizacji przydzielonych środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości i finansach publicznych,

  2. przestrzega celowości wydatków,

  3. przestrzega zasad przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych.

 1. Dopuszcza się przyznanie dodatku motywacyjnego do 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w zależności od wielkości placówki, złożoności zadań ujętych w punktach od 1 do 5.

Załącznik nr 2

Tabela dodatku funkcyjnego

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w zł, widełki w zł

od

Do

1.

Gimnazjum

  1. dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

b) wicedyrektor

c) kierownik świetlicy

d) opiekun stażu

e) wychowawca klasy

840

420

200

50

50

1500

750

400

100

100

2.

Szkoły podstawowe

  1. dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

  2. dyrektor szkoły liczącej od 8 do 13 oddziałów

  3. dyrektor szkoły liczącej 14 oddziałów i więcej

  4. wicedyrektor

  5. kierownik świetlicy

  6. opiekun stażu

  7. wychowawca klasy i oddziału zerowego

400

500

800

400

140

50

50

800

1000

1400

700

300

100

80

3.

Przedszkola

  1. dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów

  2. dyrektor przedszkola liczącego od 3 do 4 oddziałów

  3. dyrektor przedszkola liczącego 5

i więcej oddziałów

d) nauczyciele przedszkoli

280

400

450

50

560

800

900

80

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:48:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:48:23