Uchwała Nr XXXIII/253/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci młodszych ( do 6 lat ), uczniów s


Uchwała Nr XXXIII/253/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum, dzieci młodszych ( do 6 lat ), uczniów szkół

ponadgimnazjalnych, osób dorosłych

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, art.40, ust.1 i art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.96, ust. 4 w związku z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz.2703), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005r. Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” (Dz. U. Nr 236, poz. 2363 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

* 1. 1. Pomoc w formie zakupu posiłku może być przyznana głodnym lub niedożywionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum dzieciom młodszym ( do 6 lat ), uczniom szkół ponadgimnazjalnych, osobom dorosłym.

2. Pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego bądź rodziców zastępczych.

* 2. 1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 150 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na udzielone świadczenia podlegają zwrotowi w części lub całości wg. zasad określonych w tabeli.

% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona

od wydatków w procentach

do 150

0 %

151 - 175

25%

176 - 200

50 %

ponad 201

100 %

2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia, o których mowa w * 1 uchwały, w przypadku określonym w art.104, ust.4 ustawy o Pomocy Społecznej.

* 3. Należności za wydatki wymienione w * 2 świadczeniobiorcy zobowiązani są wpłacić na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

* 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

* 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/162/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

* 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:54:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:54:06