Uchwała Nr XXXIII/254/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celow


Uchwała Nr XXXIII/254/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod

warunkiem zwrotu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.96 ust. 1, 2 i 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz.2703) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi:

1) w części stanowiącej 50% udzielonego świadczenia, gdy dochód nie przekracza 150% dochodu ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2) w całości - 100% udzielonego świadczenia gdy dochód przekracza 150% dochodu ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2.    Rozpoczęcie zwrotu wydatków następuje najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym pomoc została udzielona:

1)  w 12 miesięcznych ratach w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a,

2)  w 6 miesięcznych ratach w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b.

Raty płatne na konto Ośrodka Pomocy Społecznej do ostatniego dnia miesiąca.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej może podjąć decyzję o przesunięciu terminu zwrotu wydatków o

dwa miesiące, przy czym o jego przesunięcie można wystąpić tylko raz.

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego podejmuje decyzję o:

1)  wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1,

2) przesunięciu terminu zwrotu, o którym mowa w ust.3.

§ 2. Zwolnienie z obowiązku zwrotu całości lub części wydatków na udzielone świadczenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach, o jakich mowa w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w drodze decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie umotywowanego wniosku pracownika socjalnego lub osoby bezpośrednio zainteresowanej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:54:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:54:51