Uchwała Nr XXXIII/255/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych


Uchwała Nr XXXIII/255/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania ze stołówek szkolnych.

§ 2. 1.Korzystanie ze stołówek szkolnych ma charakter odpłatny.

2.Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 ustala dyrektor szkoły w której funkcjonuje stołówka, na podstawie pełnej kalkulacji kosztów, w konsultacji z Burmistrzem Pyrzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:55:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:55:20