Uchwała Nr XXXIII/256/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Pyrzyce


Uchwała Nr XXXIII/256/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 lutego 2005r.

 

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz.2703), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295, Nr 120, poz.1268, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów uprawnionych do pochowania zwłok, o których mowa w art. 10, ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez gminę może również ubiegać się osoba lub rodzina będąca w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów.

3. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

§ 2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) zakup trumny,

2) zakup niezbędnego ubrania,

3) przechowanie zwłok,

4) przygotowanie zwłok do pochówku,

5) przewóz zwłok,

6) obsługę przy pochówku,

7) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

§ 3. 1.Gmina zleca organizację pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wcześniejszym określeniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

 

§ 4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,

2) rachunku wystawionego przez podmiot, któremu zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu zlecenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:55:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:55:49