Uchwała Nr XXXIII/257/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany formy finansowania Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach


Uchwała Nr XXXIII/257/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie zmiany formy finansowania Zakładu Usług Transportowych

w Pyrzycach

Na postawie atr.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.277, Nr 93, poz.890) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 marca 2005r. dokonuje się zmiany w formie finansowania Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach polegającej na prowadzeniu jej w formie jednostki budżetowej a nie zakładu budżetowego.

§ 2. Jednostka wymieniona w § 1 realizuje zadania określone dla Zakładu Usług Transportowych.

§ 3. Mienie zakładu budżetowego staje się mieniem jednostki budżetowej.

§ 4. Wszelkie zobowiązania i wierzytelności przechodzą na jednostkę budżetową.

§ 5. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:56:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:56:19