Uchwała Nr XXXIII/258/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r.w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alk


Uchwała Nr XXXIII/258/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na

terenie miasta i gminy Pyrzyce

Na postawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143, z 2004r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597) oraz art.40, ust.1. art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/169/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce - w § 2 dodaje się pkt 6 o treści:

„6. Wyznacza się miejsca na otwartym powietrzu przeznaczone do organizacji imprez okolicznościowych, na których może być sprzedawane, podawane i spożywane piwo i napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu na podstawie jednorazowych zezwoleń:

  1. boiska sportowe (z wyjątkiem boisk szkolnych),

  2. działka Nr 158 parking przy Placu Ratuszowym i przy ul.Jana Kilińskiego,

  3. działka Nr 38/1 teren przy murach ul.Jana Henryka Dąbrowskiego,

  4. działka Nr 256/1 plac przy Pyrzyckim Domu Kultury,

  5. działka Nr 176 plac na Osiedlu Słonecznym,

  6. działka Nr 37 park ul.Lipiańska przy Starostwie Powiatowym,

  7. działka Nr 40/2 plac przy ul.Adama Mickiewicza,

  8. w miejscowościach Gminy Pyrzyce podczas organizacji dożynek gminnych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:59:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 12:59:10