Uchwała Nr XXXIV/260/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady


Uchwała Nr XXXIV/260/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 marca 2005r.

w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady

Na podstawie art.18a ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się 4 stałe komisje rady:

1.Komisję Rewizyjną,

2.Komisję Budżetu,

3.Komisję Edukacji,

4.Komisję Rolnictwa i Ekologii.

§ 2.Ustala się przedmiot działania dla poszczególnych komisji rady:

1. Komisja Rewizyjna, przedmiotem jej działania jest m.in.:

- kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (art.18a. pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz rozpatrywanie skarg na działalność burmistrza, kierowników, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskami absolutoryjnymi.

2. Komisja Budżetu, przedmiotem jej działania jest m.in.:

 • planowanie finansowe,

 • opiniowanie realizacji budżetu,

 • zmiany w budżecie gminy w ciągu roku,

 • opiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych,

 • emisje, obligacje, zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek,

 • rozwój i aktywizacja gospodarcza,

 • inwestycje i remonty; plany roczne i wieloletnie,

 • gospodarka nieruchomościami,

 • monitorowanie i opiniowanie działalności Spółek, w których Gmina posiada udziały oraz opiniowanie sprawozdania nadzoru właścicielskiego w tych Spółkach.

3. Komisja Edukacji, przedmiotem jej działania jest m.in.:

 • oświata (prognozowanie potrzeb, funkcjonowanie placówek),

 • kultura, sztuka,

 • ochrona zabytków,

 • kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja,

 • rozwój bazy oświatowo-kulturalnej,

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,

 • ochrona p.poż.,

 • bezpieczeństwo imprez masowych,

 • zdarzenia losowe,

 • zdrowie,

 • opieka i pomoc społeczna,

 • bezrobocie, bezdomność, ubóstwo,

 • narkomania, alkoholizm,

 • polityka prorodzinna,

 • promocja i współpraca.

4.Komisja Rolnictwa i Ekologii, przedmiotem jej działania jest m.in.:

 • rolnictwo,

 • rozwój wsi,

 • ochrona środowiska (drzewostan, wycinka, opłaty, sprzątanie świata),

 • pomniki przyrody, zabytki,

 • Agenda 21,

 • sprawy komunalne (wodno-kanalizacyjne, melioracje, tereny zielone, cmentarze, usługi dla ludności, targowiska, energetyka cieplna, gazownictwo),

 • warunki sanitarne miasta,

 • utrzymanie czystości, porządku, oznakowanie budynków, ulic, przejść,

 • drogownictwo; stan techniczny chodników, znaków drogowych, reklam, oświetlenia, wiaty przystankowe,

 • mieszkalnictwo komunalne, socjalne, gospodarka lokalami,

 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

§ 3.Tracą moc Uchwały:

 1. Uchwała Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji rady,

 2. Uchwała Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

 3. Uchwała Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady,

 4. Uchwała Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady,

 5. Uchwała Nr XXIV/171/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 09:57:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 09:57:16