Uchwała Nr XXXIV/268/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004-2013


Uchwała Nr XXXIV/268/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 marca 2005r.

w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004-2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1. W Programie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004

2013, przyjętym uchwałą Nr XXIX/222/2004 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w punkcie VII Programu Rozwoju Lokalnego - pt. „Plan finansowy na lata
2004-2006”

  1. w pozycji 13 -nazwa zadania otrzymuje brzmienie „Adaptacja obiektu
    w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej”,

  2. dodaje się punkty 17 i 18 w brzmieniu ustalonym w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały

2) w załączniku Nr 2 Wykaz potrzeb inwestycyjnych w Gminie Pyrzyce na lata
2007-2013

  1. Lp. 1 otrzymuje brzmienie „Brzesko - remont wiaty przystankowej we wsi oraz przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, budowa podziemnego zbiornika ppoż. na bazie istniejącego basenu ppoż.”

b) Lp. 21 otrzymuje brzmienie „Pyrzyce - remont istniejącej bazy oświatowej, wymiana sieci ciepłowniczej (wewnątrz osiedli), modernizacja stadionu, budownictwo socjalne, urządzenie cmentarza, remonty gminnych obiektów zabytkowych m.in. mury obronne, baszty, remonty obiektów zabytkowych m.in. kościół, remont siedziby władz samorządowych (Ratusz), termoizolacja budynków, remont istniejących oraz budowa nowych dróg, chodników osiedlowych, zagospodarowanie terenów zielonych osiedlowych, rekultywacja Jeziora Pyrzyckiego, wprowadzenie programu e - Gmina, rozbudowa oświetlenia ulicznego, zakup dwóch nowych wiat przystankowych na ulicy Lipiańskiej w Pyrzycach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/268/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. dostępny w pliku załącznika.

Załączniki do pobrania

1 268-XXXIV-10-03-2005-za_.doc (DOC, 28KB) 2005-03-16 10:17:57 143 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 10:17:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 10:17:57