Uchwała Nr XXXV/269/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r.


Uchwała Nr XXXV/269/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na rok 2005

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 7 maja 2005 r. do dnia 6 maja 2006 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2.Ceny i stawki opłat ustalone w taryfie zawierają podatek od towarów i usług.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc oraz Prezesowi Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 maja 2005 r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/269/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

CENY/STAWKI w zł

netto

z podatkiem VAT

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy

1 m3 dostarczonej wody

2,02

2,16

Stawka opłaty abonamentowej (stałej) za rozliczenia zł/m-c za jednego odbiorcę (punkt)

3,19

3,41

2.

Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

1 m3 dostarczonej wody

2,02

2,16

3.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy zrzucający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podłączonych do oczyszczalni ścieków w Pyrzycach

1 m3 odprowadzonych ścieków

3,19

3,41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:20:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:20:36