Uchwała Nr XXXV/270/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r


Uchwała Nr XXXV/270/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 214, poz.1806, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce - stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały Nr XXXV/270/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

REGULAMIN

przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce.

I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom, młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 1. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, mającym stałe zameldowanie na terenie gminy Pyrzyce.

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:

  1. stypendium szkolne,

  2. zasiłek szkolny.

II

Zasady, tryb i warunki przyznawania stypendiów szkolnych

§ 2.

1. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Pyrzyc na wniosek:

a) rodziców, opiekunów, pełnoletnich uczniów i słuchaczy, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka wymienionego w § 1 ust. 1 litera b;

b) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane z urzędu.

 1. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu opiniuje Gminna Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Pyrzyc. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Burmistrz, stosownym zarządzeniem.

 2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

§ 3.

 1. Stypendia szkolne mogą otrzymać osoby wymienione w § 1 ust. 1 znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

- jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie jest większa niż kwota określona w art.8 ust. 1 pkt. 2, ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

 1. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 2. Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, chyba że nie przekracza ono łącznie z innym stypendium dwudziestokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności tej kwoty.

 3. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów od października do czerwca; w roku szkolnym 2004/2005 - stypendium może być udzielone za okres od dnia 1 stycznia 2005 r.

 4. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do dnia 15 października.

 5. W uzasadnionych przypadkowych wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust. 5.

 6. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów, która stanowiła podstawę przyznania stypendium, należy powiadomić Burmistrza Pyrzyc.

 7. W przypadku ucznia pełnoletniego ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 8. Stypendium utrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

 9. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 10. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 11. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium w całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, Burmistrz Pyrzyc może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 12. Gminna Komisja Stypendialna w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin ostateczny składania wniosków sprawdzi ich prawidłowość i po zaopiniowaniu, przedkłada je Burmistrzowi Pyrzyc celem podjęcia decyzji.

 13. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.

III

Formy udzielania stypendiów szkolnych

§ 4.

1. Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

 3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

 4. świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w punktach 1, 2 i 3 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie jest możliwe lub nie jest celowe;

 5. stypendium dla słuchaczy kolegiów udzielane jest w formie pieniężnej.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 5.

1. Stypendium może być udzielane w formie świadczenia miesięcznego.

2. Uzyskane świadczenie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 w formie pieniężnej, należy rozliczyć fakturami w terminie 14 dni od dnia pobrania świadczenia.

§ 6.

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

§ 7.

 1. Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej rodziny.

 2. Jako kryterium wysokości stypendium ustala się wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

 3. W sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

 4. Burmistrz może upoważnić imiennie pracownika do przyznawania świadczeń pomocy o charakterze socjalnym.

 5. O sposobie rozpatrzenia wniosków zainteresowani, poinformowani zostaną decyzją w ciągu 14 dni liczonych od daty zaopiniowania przez Gminną Komisję Stypendialną.

 6. Burmistrz przyznaje stypendium szkolne w granicach określonych w § 6 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z § 3 ust. 1 i 3, i innymi okolicznościami, o których mowa w § 3, wykorzystując opinię komisji stypendialnej.

IV

Zasiłek szkolny

§ 8.

Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 1, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 9.

Zasiłek szkolny może być udzielony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

§ 10.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

§ 11.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

§ 12.

Zasady, o których mowa w § 7 ust. 5, mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego.

V

Postanowienia końcowe

§ 13.

Dla każdego stypendysty prowadzona będzie odrębna dokumentacja zawierająca:

  1. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu;

  2. informacja o przyznaniu stypendium szkolnego i jego wysokości;

  3. dokumenty związane z przekazywaniem stypendium, w szczególności faktury, rachunki, bilety, potwierdzenia przelewów.

Załącznik do Regulaminu

przyznawania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce

(Uchwała Nr XXXV/270/05 z dnia

31 marca 2005r.) Rady Miejskiej w Pyrzyacch

WNIOSEK

O PRZYZNANIE PRZEZ GMINĘ PYRZYCE

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY

na okres od dnia ..... .................. .......... r. do 30 czerwca ............. r.

1. Dane osoby ubiegającej się o stypendium:

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Nazwa szkoły

Miejsce zamieszkania ucznia

2. Dane uzasadniające przyznanie stypendium:

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień

pokrewieństwa

Data

urodzenia

Dochód

(wymagane zaświadczenie o wysokości ) zł.

Dochód łączny (netto) w zł.:

Dochód na 1 osobę w rodzinie (netto) w zł:

Uwaga: W przypadku gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 1. Czy uczeń pobiera inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych ....... ..................................................., jeśli tak, to w jakiej wysokości (miesięcznie) ...................... .

 1. Pożądaną formą świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna jest: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenia prawdy.

............................................. .............................................

podpis ojca (opiekuna) podpis matki (opiekunki)

Opinia odpowiednio dyrektora

szkoły, kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust.3 pkt 2

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Uwaga: Należy wykazać okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy stosownie do art. 90d ust. 1 lub art. 90e ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 253, poz. 2572 z późn. zm.).

............................................... ..............................................

miejscowość, data podpis i pieczęć

Pouczenie

Wniosek składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uprawnionych słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-04-2005 13:39:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-04-2005 13:39:03