Uchwała Nr XXXV/271/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r.


Uchwała Nr XXXV/271/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 324 838zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 324 838zł

w tym:

Dział 750 Administracja Publiczna-

Urząd Miejski o kwotę 274 838zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 274 838zł

§ 0970wpływy z różnych dochodów o kwotę 274 838zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

- Urząd Miejski o kwotę 50 000zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 50 000zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 50 000zł

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 000zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 5 000zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 5 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 329 838zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 329 838zł

w tym:

Dział 600 Transport i Łączność -

Urząd Miejski o kwotę 6 838zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6 838zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 838zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 196 000zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej o kwotę 160 000zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz

osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 160 000zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 36 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 36 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 55 000zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000zł

Rozdział 75414 Obrona narodowa o kwotę 50 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 440zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 940zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 29 620zł

Dział 852 Pomoc Społeczna - OPS o kwotę 30 000zł

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej o kwotę 30 000zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 30 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - kanalizacja sanitarna

Pyrzyce ul.Szczecińska o kwotę 30 000zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 5 000zł

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury o kwotę 5 000zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - OSIR o kwotę 7 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 7 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 000zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem 28 725 230zł

a)dochody własne 24 653 540zł

2)Wydatki ogółem 31 077 276zł

a)zadania własne 27 005 586zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:40:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:40:13