Uchwała Nr XXXV/272/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r.


Uchwała Nr XXXV/272/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,

poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,

poz.1203, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/242/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok- załącznik Nr 10, o którym mowa w § 6 uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Plik z załącznikiem

Załączniki do pobrania

1 272-XXXV-31-03-2005-za_.xls (XLS, 17KB) 2005-04-21 08:46:35 149 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:46:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:46:35