Uchwała Nr XXXV/275/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r


Uchwała Nr XXXV/275/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie sprzedaży działki numer 191 w obrębie 8 miasta Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 214, poz.1806, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działki zabudowanej numer 191 o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/88/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 8 kwietnia 1999r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej, położonej w Pyrzycach przy ul.Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:50:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:50:20