Uchwała Nr XXXVII/286/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej


Uchwała Nr XXXVII/286/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539; z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2001r. Nr 129, poz.1440; z 2002r. Nr 113, poz.984; z 2004r. Nr 238, poz.2390) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 922) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektora Biblioteki powołuje na okres 4 lat i odwołuje Burmistrz Pyrzyc.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:33:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:33:13