Uchwała Nr XXXVII/287/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia diety sołtysom


Uchwała Nr XXXVII/287/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie ustalenia diety sołtysom

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej oraz w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza uprawnia sołtysa (lub jego zastępcę w razie dłuższej, uzasadnionej nieobecności sołtysa) do otrzymania diety, obejmującej również ekwiwalent za koszty dojazdu, w wysokości 4,44% maksymalnej diety przysługującej radnym w miejscowościach od 15.000 do 100.000 mieszkańców.

§ 2. Kwotę przypadającej diety zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę „0,49zł” pomija się a kwotę „0,50zł” zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/28 8/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2000r. w sprawie ustalenia diety sołtysom oraz Przewodniczącemu Zarządu Osiedla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:33:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:33:36