Uchwała Nr XXXVII/291/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Brzesko


Uchwała Nr XXXVII/291/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Brzesko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art.26 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206) w związku z § 2 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz.U. Nr 284, poz.2846 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić Plan Rozwoju Miejscowości Brzesko stanowiący załącznik do niniejsze uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:36:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:36:58