Uchwała Nr XXXVII/294/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Uchwała Nr XXXVII/294/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,

poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.

1806, z 2003r, Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568,z 2004r. Nr 102,poz. 1055,

Nr 116, poz.1203,) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 285 881zł

1. spłata rat pożyczki z NFOŚiGW Warszawa o kwotę 285 881zł

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 124 091zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 124 091zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 124 091zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

kluby o kwotę 124 091zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 45 491zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - remont i przebudowa

świetlicy wiejskiej w Nowielinie o kwotę 78 600zł

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 409 972zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 409 972zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 285 881zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 285 881zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - system kanalizacji

sanitarnej dla Mechowa,Letnina,Górnego o kwotę 285 881zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 124 091zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

kluby o kwotę 124 091zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- modernizacja i remont

świetlicy w Brzesku o kwotę 45 491zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - adaptacja obiektu

w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy

wiejskiej o kwotę 78 600zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:39:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:39:28