Projekt uchwały w sprawie podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności.


  • projekt -

Uchwała Nr ..........................
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia .........................2005 r.

w sprawie podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego
pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa
i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” na terenie Gminy Pyrzyce finansowanej z udziałem Funduszu Spójności.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane i sparametryzowane w Studium Wykonalności stanowiącym załącznik do wniosku do Funduszu Spójności UE zgłoszonego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Zakres rzeczowy planowanego Przedsięwzięcia określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wnioskodawcą dla dofinansowania zadań wskazanych w załączniku będzie Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, zaś Beneficjentem Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

§ 3. Akceptuje się zakres rzeczowy oraz koszty realizacji i wdrażania przypisane
w Studium Wykonalności dla Gminy Pyrzyce.

§ 4. W celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1 Beneficjent zapewni środki na pokrycie udziału własnego wynikającego ze zgłoszonego wniosku do Funduszu Spójności dotyczącego projektu inwestycyjnego, zaś Gmina Pyrzyce poręczy Beneficjentowi przewidziane w strukturze finansowania pożyczki.

§ 5. Realizacja projektu oraz wszelkich zadań związanych ze złożonym wnioskiem do Funduszu Spójności spoczywa na Beneficjencie projektu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyc                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Lipiński                                                                  Artur Marcinkiewicz

Uzasadnienie.

Gmina Pyrzyce jest członkiem Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie z siedzibą
w Stargardzie Szczecińskim, który zamierza ubiegać się o dofinansowanie
z Funduszu Spójności UE dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie”.

Stąd konieczność podjęcia tej uchwały.

Opr. N.Cz.-Rz.

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik_do_uchwa_y_w_spr._przyst_pienia_do_realizacji_Przedsiewziecia.xls (XLS, 19KB) 2005-06-20 12:57:48 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-06-2005 12:57:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-06-2005 12:57:48