Uchwała Nr XXXIX/297/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę


Uchwała Nr XXXIX/297/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu przez gminę

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) art.48, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703, z 2005r, Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) oraz art.2, pkt.2 i art.9, pkt.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.o obligacjach (Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300, Nr 216, poz.1824, z 2003r. Nr 217, poz.2124, z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Gmina Pyrzyce wyemituje 89 obligacji o wartości nominalnej

25 000 zł każda na łączną kwotę 2 225 000 zł (słownie dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2.Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3.Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

4.Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących Gminy Pyrzyce.

§ 3. 1.Obligacje zostaną wyemitowane w 8 seriach:

seria C o wartości 200 000zł

seria D o wartości 300 000zł

seria E o wartości 200 000zł

seria F o wartości 300 000zł

seria G o wartości 200 000zł

seria H o wartości 300 000zł

seria I o wartości 350 000zł

seria J o wartości 375 000zł.

2.Emisja obligacji, o których mowa w ust.1 nastąpi do końca roku 2005.

3.Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy w 2005r.

§ 4. 1.Wykup obligacji nastąpi po upływie:

  1. 2 lat od daty emisji dla obligacji serii C i D

  2. 3 lat od daty emisji dla obligacji serii E i F

  3. 4 lat od daty emisji dla obligacji serii G i H

  4. 5 lat od daty emisji dla obligacji serii I i J.

2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4.Dopuszcza się nabycie przez Gminę Pyrzyce obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.

2.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3.Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust.3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów gminy pochodzących z dochodów własnych w latach 2006- 2010.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do:

  1. zawarcia umowy z podmiotem wyłonionym zgodnie z ustawą o finansach publicznych, któremu to podmiotowi zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

  2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

  3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:06:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:06:54