Uchwała Nr XXXIX/298/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jez


Uchwała Nr XXXIX/298/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i

modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora

Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” na terenie Gminy Pyrzyce finansowanej z udziałem Funduszu Spójności.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane i sparametryzowane w Studium Wykonalności stanowiącym załącznik do wniosku do Funduszu Spójności UE zgłoszonego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Zakres rzeczowy planowanego Przedsięwzięcia określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wnioskodawcą dla dofinansowania zadań wskazanych w załączniku będzie Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, zaś Beneficjentem Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

§ 3. Akceptuje się zakres rzeczowy oraz koszty realizacji i wdrażania przypisane w Studium Wykonalności dla Gminy Pyrzyce.

§ 4. W celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1 Beneficjent zapewni środki na pokrycie udziału własnego wynikającego ze zgłoszonego wniosku do Funduszu Spójności dotyczącego projektu inwestycyjnego, zaś Gmina Pyrzyce poręczy Beneficjentowi przewidziane w strukturze finansowania pożyczki.

§ 5. Realizacja projektu oraz wszelkich zadań związanych ze złożonym wnioskiem do Funduszu Spójności spoczywa na Beneficjencie projektu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 298-XXXIX-30-06-2005.xls (XLS, 20KB) 2005-08-12 12:08:17 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:08:17