Uchwała Nr XXXIX/299/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizac


Uchwała Nr XXXIX/299/05
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego

pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni

jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:09:49