Uchwała Nr XXXIX/301/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach


Uchwała Nr XXXIX/301/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.2 i pkt.9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach celem podwyższenia kapitału zakładowego, prawa własności działki nr 66/10 o pow. 16,6210 ha, położonej w obrębie 1 miasta Pyrzyce , o wartości 397.250,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Pyrzyce 7945 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym, każdy po 50,- zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:12:01