Uchwała Nr XXXIX/303/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie opłat za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno –wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXXIX/303/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie opłat za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno -

wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 Nr 153, poz.1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 Nr 116, poz.1203) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141) Rada Miejska uchwala, co następuje.

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę z tytułu ponoszonych kosztów przygotowania posiłków w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce, w zależności od długości czasu pobytu dziecka w placówce oraz liczby spożywanych posiłków, z zastrzeżeniem § 3:

 • pobyt powyżej 8 godzin, z trzema posiłkami - 11,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 94 zł),

 • pobyt do 8 godzin, z dwoma posiłkami plus podwieczorek - 8,30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 70,50 zł),

 • pobyt do 7 godzin, z dwoma posiłkami - 5,53% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 47 zł),

 • pobyt do 5 godzin, z jednym posiłkiem - 0% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. Ustala się wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach w zależności od liczby spożywanych posiłków:

 • za trzy posiłki - 3,50 zł,

 • za dwa posiłki - 3,20 zł,

 • za jeden posiłek - 2,20 zł.

§ 3. Dzieci 6 letnie uczęszczające do przedszkola w ramach podstawy programowej uiszczają wyłącznie opłatę o której mowa w § 2.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 będą waloryzowane każdego roku o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 1. Opłaty, o których mowa w § 2 będą waloryzowane dwukrotnie każdego roku o wskaźnik inflacyjny ogłaszany przez prezesa GUS za poprzednie półrocze.

 2. Zwiększenia opłat, o których mowa w § 1 i 2 dokonuje Dyrektor przedszkola. Opłaty, o których mowa w § 1 zaokrągla się do pełnego złotego, a opłaty, o których mowa w § 2 zaokrągla się do pełnych groszy.

§ 6. 1. Dla dzieci korzystających z przedszkola ponad czas pracy przedszkola i poza realizację podstawy programowej; zarówno przed wyznaczoną jak i po wyznaczonej godzinie, ustala się opłatę w wysokości 25% godzinowej średniej stawki nauczyciela w przedszkolu.

 1. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość korzystania przez dzieci z przedszkola poza czasem pracy placówki.

2. Ustala się opłatę w wysokości 150% godzinowej średniej stawki nauczyciela w przedszkolu rozłożonej proporcjonalnie do liczby dzieci.

3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 8. 1. Zwalnia się z opłat za przygotowanie posiłków, gdy dziecko jest nieobecne w przedszkolu w sposób ciągły, co najmniej 30 dni kalendarzowych, proporcjonalnie do okresu nieobecności.

 1. Ustala się ulgi w opłatach za przygotowanie posiłków dla:

  1. drugiego dziecka uczęszczającego do tego samego przedszkola w wysokości 20%,

  2. trzeciego i następnego dziecka w tym samym przedszkolu - w wysokości 30%.

 1. W okresie wakacji w przedszkolu dyżurującym stawka żywieniowa może być podniesiona do 120% stawki żywieniowej w gminie, wymienione w § 2, co uzależnione będzie od liczby dzieci w placówce.

 2. W przypadku zapisu lub wypisu dziecka z przedszkola w trakcie miesiąca, dyrektor placówki ustala opłatę za przygotowanie posiłków proporcjonalnie do okresu obecności dziecka w przedszkolu.

 3. Opłatę za żywienie (tzw. wsad do kotła) ustala się na podstawie dni obecności dziecka w przedszkolu.

§ 9. 1. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do stosowania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie przewidzianych niniejszą uchwałą:

  1. obniżek wysokości opłat za korzystanie z przedszkola,

  2. zaniechania naliczania ww. opłat.

2. Rozstrzygnięcia dyrektorów dokonywane powinny być w porozumieniu z radą rodziców oraz Burmistrzem Pyrzyc i realizowane przez odpowiednie zapisy umów, o których mowa w § 10.

§ 10. 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci korzystających z przedszkola w przypadku:

  1. nieuregulowania przez rodzica (opiekuna prawnego) jednomiesięcznych zaległości z tytułu opłat, o których mowa w § 1 i 2,

  2. nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do dnia 10 września każdego roku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie powiadomi dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka.

2. W przypadku dzieci 6 letnich nieuregulowanie przez rodzica (opiekuna prawnego) zaległości jednomiesięcznych z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, spowoduje przeniesienie dziecka do 5. godzinnego oddziału w szkole, w obwodzie którego dziecko zamieszkuje.

§ 11. Zobowiązuje się Dyrektorów przedszkoli do zawierania z Rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci, umów cywilno - prawnych, określających zasady korzystania z usług przedszkola i kształtowania odpłatności z tego tytułu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc i dyrektorom przedszkoli.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pozaobowiązkowe świadczenia opiekuńcze w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:13:49